Credit : www.pexels.com

สถานการณ์
ประชากรโลก
กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ พบว่าปัจจุบัน มีประชากรโลกรวมกว่า 7,000 ล้านคน และประเมินว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2626 ซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการคุมกำเนิด เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอัตราการเสียชีวิตของทารกที่ลดลง เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลต่อภาวะการอยู่อาศัยในสังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต แล้วเราจะเผชิญกับความท้าทายนี้กันอย่างไร

คลิก!! อ่านรายละเอียด

หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน แถบภาคตะวันออก คือพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์นานาชนิด ประกอบกับมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูผืนป่าชายเลนและอยากจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ส่งเสริมอาชีพ
ให้ชุมชน

จากศูนย์เรียนรู้
สู่ความร่วมมือชุมชน
พร้อมต่อยอดจิตอาสา
ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ป่าชายเลน

ในโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
จ.ระยอง

ผลงานความร่วมมือในการปลูก

ศูนย์การเรียนรู้

ความร่วมมือแบบบูรณาการ
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน

จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ป่าชายเลนที่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาใน การทำงานร่วมกันของซีพีเอฟ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทศบาลตำบล ปากน้ำประแส และเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง

คลิก!! อ่านรายละเอียด

พาน้องสู่ AEC
พี่ ๆ ซีพีเอฟสอนบิน

โครงการสอนน้องสู่ AEC
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จ.นครราชสีมา

เสียงหวานใสของน้องโจ๋ ที่ลุกขึ้นร้องเพลง Proud of you สำเนียงชัดแจ๋วให้เราฟังในวันนั้น ไม่บ่งบอกเลยว่าเด็กหญิงคนนี้กับเพื่อน ๆของเธอ เคยแอบอยู่หลังห้อง, หลบตาครู และไม่กล้าโต้ตอบในวิชาภาษาอังกฤษสักคำ ปลายปีที่แล้ว น้องโจ๋ หรือ ด.ญ. ธิติมา ขาวงาม ชั้น ป.5 เพิ่งขึ้นประกวดร้องเพลงในงานกิจกรรมร้องเพลงสากลหญิง ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นครราชสีมา ในจำนวนผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนใหญ่ ๆ 13 โรงเรียน ซึ่งเธอเป็นตัวแทนโรงเรียนเล็ก ๆ เพียงโรงเรียนเดียวที่ผ่านเข้าไปถึงรอบนี้

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ห้องเรียนคำศัพท์
ชุดสวนสัตว์ใต้ร่มไม้

แหะ ๆ ...ผมไม่ได้รางวัล
แต่ได้ขนมครับ

โครงการสอนน้องสู่ AEC
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง จ.นครราชสีมา