อาหาร ..เชื่อมโยงสู่
การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปัจจุบัน ระบบการผลิตอาหารมีความเชื่อมโยงกับปัญหาต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นที่เราควรทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากขึ้น เพราะหากเราออกแบบและจัดการระบบการผลิตอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะร่วมนำพาสังคมไปสู่ความเจริญวิถีความอยู่ดีมีสุข

คลิก!! อ่านรายละเอียด

สมุทรสาคร นับเป็นจังหวัดที่มีทะเลติดชายฝั่งอ่าวไทย และเป็นหนึ่งในจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ดำเนินโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 พื้นที่แห่งนี้นับได้ว่ามีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างยิ่ง

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ทางเลือกโครงการเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน เพื่อการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ป่าชายเลน
บางหญ้าแพรก..
ความสูญเสียในวันวาน
สู่ความงอกงามในปัจจุบัน

ในอีกมุมหนึ่งของป่าชายเลนบางหญ้าแพรกนั้นสภาพป่าชายเลนยังจำเป็นในการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสภาพปัญหาการบุกรุกใช้ประโยชน์ชายฝั่งซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าชายเลน

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ป่าชายเลน
เมื่อได้รับ
การฟื้นฟู

บ้านกอโจด
งอกงามในฟาร์มรัก

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ร.ร.ชลประทานบ้านกอโจด นครราชสีมา

วันอาทิตย์เป็นวันหยุดสบายๆ ของเขา ธีรพล จันทร์ผ่องถีบจักยานจากบ้านพัก มาจอดหน้าโรงเรียนชลประทาน บ้านกอโจด คิดจะแวะเข้าไปดูแลแปลงผักสักหน่อย ปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ จะมีนักเรียนชั้น ป.5 ผลัดกันมารดน้ำผักแต่เช้า ก่อนเข้าแถวเคารพธาติ แต่เขาไม่แน่ใจว่าเด็กๆ ยังจะมากันในวันหยุด...จะเอาอะไรกับเด็กประถม

คลิก!! อ่านรายละเอียด

ด.ช.พิสิฐ แช่มชื่น
ชั้น ป.5 กำลังรดน้ำ
แปลงผัก

เด็กๆ อิ่มท้อง
พร้อมอิ่มสุข

โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ร.ร.ชลประทานบ้านกอโจด นครราชสีมา