ABOUT CPF
ABOUT CPF
CPF operates integrated agro-industrial and food business with its objectives to provide products in high quality and environmentally and socially responsible manner.
Business Overview Staff Login
BUSINESS
Business
CPF is committed to providing high quality products that are nutritious, tasty, safe and traceable.
Overview
GOVERNANCE
Corporate Governance
Continuously develop and achieve business growth goals and fulfill the commitment to sustainable long-term value. Go with all stakeholders.
Overview
our mision
Message to Shareholders
The company is still working hard to raise its competitive edge. For continued growth
MEDIA CENTER
Media Center
Discover our latest news, covering sustainability, innovations, industry news and more
Media Center
media-center
Media Center
Find CPF’s latest news and many of our good stories.
ENGLISH
หมู-ไก่ แข็งแรงด้วย “โพรไบโอติก” กุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดี
18 Aug 2021
หมู-ไก่ แข็งแรงด้วย “โพรไบโอติก” กุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดี

เทรนด์รักสุขภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องที่ประชากรทั่วโลกให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้น จากผลสำรวจมุมมองผู้บริโภคทั่วโลก (Global Consumer Insights Survey) ประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 8,700 ราย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก PwC พบว่า เทรนด์สุขภาพและความปลอดภัยคือหนึ่งในประเด็นที่กำลังมาแรง ขณะเดียวกัน การมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ไม่ต้องใช้ยารักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งการสร้างสมดุลของเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้จะส่งผลดีต่อร่างกายจึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ และเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องโพรไบโอติกอย่างกว้างขวางทั้งในคนและในสัตว์ 


องค์การอนามัยโลก (WHO) และ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้คำนิยาม โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์มีชีวิต เมื่อคนหรือสัตว์ได้รับในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงมีการการนำโพรไบโอติกมาใช้ในปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง เมื่อสัตว์แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยา เป็นผลดีต่อการลดใช้ยาปฏิชีวนะ


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ จึงจัดการให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวด มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อติดตาม และปรับสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือนให้สัตว์อยู่สบาย มีการพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ให้ตอบสนองความต้องการแต่ละช่วงวัยของสัตว์ รวมทั้งนำนวัตกรรม “โพรไบโอติก” มาใช้ในอาหารสัตว์ เพราะเชื่อว่าเมื่อสัตว์แข็งแรง ผู้บริโภคก็จะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย


ซีพีเอฟเริ่มการศึกษาเรื่องจุลินทรีย์โพรไบโอติกในไก่เนื้อ โดยเก็บตัวอย่างจากฟาร์มทั่วประเทศ เพื่อศึกษาหน้าที่และประโยชน์ของจุลินทรย์แต่ละชนิด หลังจากนั้นได้ขยายการศึกษาต่อในสุกร จนกระทั่งได้ข้อมูลที่สามารถสร้างฐานข้อมูลของจุลินทรีย์พื้นฐานได้ จึงพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและได้ศึกษาเรื่องโพรไบโอติกมาเป็นระยะเวลานาน โดยการคัดโพรไบโอติกจาก 125,000 สายพันธุ์ นำมาสู้กับเชื้อโรคกว่า 1,200 ชนิด ที่เก็บเชื้อมาจากฟาร์มทั่วประเทศ จนได้โพรไบโอติกที่แข็งแรงที่สุดเพียง 9 สายพันธุ์ มาผสมเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัตว์ ทำให้ไก่-หมู มีสุขภาพดี แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งโต ตลอดการเลี้ยงดู ปลอดสาร ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง


สำหรับการนำโพรไบโอติกมาใช้ในปศุสัตว์มีประโยชน์หลายด้าน คือ 1) สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคที่พบในฟาร์ม 2) ช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ทำงานได้เร็วขึ้น 3) ประสิทธิภาพของสัตว์ในฝูงดีขึ้น เช่น ในทางเดินอาหารของลูกไก่แรกเกิด จุลินทรีย์ส่วนมากมาจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรมคุ้ยเขี่ย  เช่น อี.โคไล ซึ่งถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่มีประโยชน์  ลูกไก่ต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้สมบูรณ์ ดังนั้น การนำโพรไบโอติกที่ถูกชนิดมาใช้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรคและลดระยะเวลาลงได้ 4) ช่วยย่อยกากใยที่ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยกากใยเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศของจุลินทรีย์ที่ดี 5) เมื่อสัตว์สุขภาพดี จึงส่งผลต่อการลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างยั่งยืน


บริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมและทำการวิจัยพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์ม ตลอดจนอาหาร รวมถึงแนวคิด “กินอาหารให้เป็นยา (Food as Medicine)” เพื่อสอดรับกับนโยบายหลักสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมทั้งมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน 


ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สำนักวิชาการอาหารสัตว์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

Other Activities
รู้จักอาหารแช่แข็ง กินอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ
20 Oct 2021
รู้จักอาหารแช่แข็ง กินอย่างถูกวิธี ดีต่อสุขภาพ
นักวิชาการย้ำ มั่นใจ! ไก่ไทย ปลอดสารฮอร์โมนเร่งโต
15 Oct 2021
นักวิชาการย้ำ มั่นใจ! ไก่ไทย ปลอดสารฮอร์โมนเร่งโต
กินเจวิถีใหม่ให้สุขภาพดี เฮลท์ตี้ทั้งกายและใจ
06 Oct 2021
กินเจวิถีใหม่ให้สุขภาพดี เฮลท์ตี้ทั้งกายและใจ
Plant-based food โปรตีนจากพืช...สู่อาหารแห่งอนาคต
29 Sep 2021
Plant-based food โปรตีนจากพืช...สู่อาหารแห่งอนาคต
Cpfworldwide.com use cookies for the best experience on our website, including to provide ads of products/service for your personalize content.
For more information see our information on Cookies Policy
x