dcsimg

ข่าวสารล่าสุด

นักลงทุนสัมพันธ์

 • สินทรัพย์รวม*
  (ล้านบาท)

  582,179

 • รายได้จากการขาย*
  (ล้านบาท)

  464,465

 • กำไรสุทธิ*
  (ล้านบาท)

  14,703

*งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559