เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
รางวัลด้านความเป็นเลิศขององค์กร

The 12th Asian Excellence Awards 2022 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

 รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

• รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

• รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

• รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย
 

The Most Outstanding Company in Thailand – Agriculture Sector รางวัล บริษัทที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย จากการสำรวจ Asia’s Outstanding Companies Poll 2022 จัดโดย นิตยสาร ASIAMONEY สื่อชั้นนำด้านการเงินและการลงทุน

 

Thailand Corporate Excellence Award 2022 ประเภท Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนความมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

 

Thailand Sustainability Investment (หุ้นยั่งยืน) ประจำปี 2565 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

SET Awards 2022 รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

 

ประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยและ รางวัล CAC Change Agent Awards 2022 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส

 

Bangkok Post CEO of the Year 2021 มอบให้แก่ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จัดโดย หนังสือพิมพ์ Bangkok Post สื่อหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย

 

รางวัลสาขาแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม 2022 จากงาน Thailand Franchise Award 2022  จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบให้แก่ ธุรกิจ “ห้าดาว” สุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดีและมีความโดดเด่นในทุกๆด้าน

 

รางวัล Most Popular Investment Franchise In Thailand 2022 จัดโดย เว็บไซต์ Thai Franchise Center มอบให้แก่ ธุรกิจ “ห้าดาว” ธุรกิจแฟรนไชส์นิยมลงทุนอันดับ 1 และ รางวัล “New Arrival Hot Franchise in Thailand 2022” มอบให้แก่ ธุรกิจ “ไฮพอร์ค” ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารที่พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเอง

 

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทเชิดชูเกียรติ จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบให้แก่ บจ.อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทโลกยุคใหม่ในด้านต่างๆ อาทิ นวัตกรรม การออกแบบ การสร้างแบรนด์

 

โล่และประกาศเกียรติคุณโครงการ รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)ประจำปี 2565 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยฟาร์มของบริษัท 2 แห่งได้รับประกาศเกียรติคุณระดับแพลททินัม สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกคน

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่ร่วมยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

 

รางวัล SOS Awards 2022 ประเภท “Outstanding Food Recue Award – Big Manufacturing Group” จากมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS มอบให้แก่บริษัทที่ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนและเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัล “ASEAN Energy Awards 2022 จากการประชุมด้านพลังงานแห่งอาเซียน ASEAN Energy Business Forum 2022 (AEBF 2022) สะท้อนความมุ่งมั่น ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

 

รางวัล "ยอดเยี่ยม" ในการประเมินองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ประจำปี 2565 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 

 

รางวัล ThaiStar Packaging Awards 2022 (รองชนะเลิศอันดับ 2) ประเภทผู้ประกอบการ ด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้า จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จากการใช้กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง Flamin Chicken Tenders ที่ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

โล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แก่  27 สถานประกอบการของบริษัท โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

 

ประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support  Scheme : LESS) มอบให้แก่ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ จ.นครราชสีมา รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบบำบัดไบโอแก๊ส โครงการโซล่า รูฟท็อป และโครงการรักษ์ลำน้ำมูล สามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ รวม 34,633.542 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

 

ประกาศนียบัตรการรับรอง คาร์บอนนิวทรัลขององค์กร (Carbon Neutral Organization) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบให้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรายแรกของประเทศไทย

รางวัล ด้านการตลาด
รางวัลด้านการตลาด

Superior Taste Award 2022 จาก International Taste Institute ประเทศเบลเยี่ยม มอบให้แก่ ผลิตภัณฑ์ “ไก่เบญจา”  “ไส้กรอกซีพี” 3 รสชาติ และผลิตภัณฑ์ “มีทซีโร่” 2 รสชาติ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลดังกล่าว

 

รางวัลสุดยอดผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จากงาน Superbrands Thailand 2022 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

รางวัล Marketing Award of Thailand 2022 จัดโดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จำนวน 4 รางวัล โดยผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช “MEAT ZERO” ได้รับรางวัล Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี และรางวัลระดับ Gold ประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ “MEAT ZERO” และ “CP โบโลน่า” ยังได้รับรางวัลประเภทการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย

                 

ADMAN AWARDS 2022 จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ธุรกิจห้าดาวสำหรับภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยม สาขาที่สุดแห่งภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ที่สร้างไวรัลแห่งปี และสาขา SOCIAL & INFLUENCER : SOCIAL INSIGHTS & ENGAGEMENT : BRAND STORYTELLING ตอกย้ำความสำเร็จการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยมในแต่ละกลุ่มวัย

 

No.1 Brand Thailand Marketeer 2021-2022 จาก นิตยสาร Marketeer หมวดผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และหมวดผลิตภัณฑ์อาหารอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟพร้อมรับประทาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอาหารที่ครองใจผู้บริโภค

รางวัลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลด้านทรัพยากรบุคคล

UN Women 2022 Thailand WEPs Awards รองชนะเลิศอันดับสอง สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ จากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ(UN Women) สะท้อนความโดดเด่นของบริษัทที่บริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม

 

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้บูรณาการ การดำเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

างวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการระดับดีเด่นประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในตลาดทุนไทยที่มีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการสามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้

 

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นระดับดีเยี่ยมmประจำปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แก่ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ 13 บริษัท เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยาสาร HR Asia มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลากร เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรก

 

ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและรางวัลคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดย กระทรวงแรงงาน มอบให้แก่ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2 - 3 จังหวัดตราด จากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
รางวัลจากกิจการต่างประเทศ

เวียดนาม

ประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล จาก สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม ประเภท "ผลงานยอดเยี่ยม" มอบให้แก่ ซี.พี.เวียดนาม  และ ประเภท “การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหพันธ์ฯ ช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2565” มอบให้แก่ กองทุน ซี.พี.เวียดนามเพื่อการกุศล ที่ร่วมสนับสนุนสหพันธ์ฯ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนาม

 

รางวัลเกียรติคุณ 10 ปี จาก รัฐบาลประเทศเวียดนาม สะท้อนถึงการสนับสนุนการบริจาคโลหิตระดับชาติในประเทศเวียดนามผ่านโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ภายใต้โครงการเส้นทางสีแดง (Hanh Trinh do: Red Journey)

 

สหรัฐอเมริกา

โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านความยั่งยืน ในงาน The Walmart Annual Supplier Growth Forum 2022    จัดโดย Walmart มอบให้แก่บริษัทคู่ค้าของ Walmart โดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่มีการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Taiwan top 100 Best-Performing Business Leader 2022 จัดโดย นิตยาสาร Harvard Business Review Chinese Edition มอบให้แก่ประธานกรรมการบริษัท Mr.Zheng Wuyue ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากผู้บริษัทระดับสูงของบริษัทในไต้หวันกว่า 300 บริษัทที่มีการบริหารงานในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่โดดเด่น

รางวัลและความสำเร็จปี 2564
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
รางวัลด้านความเป็นเลิศขององค์กร

The 11th Asian Excellence Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย

 

The Asset ESG Corporate Awards 2021 จัดโดย นิตยาสาร The Asset จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

รางวัล Gold Award for ESG

 

IAA Awards for Listed Companies 2020 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม

รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยม 

รางวัลดังกล่าวเป็นการเสนอชื่อและให้คะแนนจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนในประเทศไทย

 

Thailand Sustainability Investment (หุ้นยั่งยืน) ประจำปี 2564
ในกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

SET Awards 2021 รางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

 

ประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยและ CAC Change Agent Awards 2021

จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

 

IR Magazine Awards – South East Asia 2021

Certificate of Excellence ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

และมีการสื่อสารสองทางกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 

The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia จำนวน 2 รางวัล บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวัล

The Export Initiative of the Year สำหรับธุรกิจประเภทอาหาร 

Product Exporter of the Year ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่จากผลิตภัณฑ์ Meat Zero 

 สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจนเป็นที่ยอมรับและส่งออกไปยังผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก 

 

รางวัล "ยอดเยี่ยม" ในการประเมินองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) ประจำปี 2564

โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สะท้อนความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม 

 

โล่และเกียรติบัตรในโครงการ “ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous” ประจำปี  2564

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการของซีพีเอฟ จำนวน 19 โรงงาน ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award และอีก 2 โรงงานได้รับรางวัล CSR-DIW Awards

สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

รางวัล ด้านนวัตกรรม
รางวัลด้านนวัตกรรม

SET Awards 2021

รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลิตภัณฑ์ "หมูชีวา หมูสายพันธุ์ดี มีโอเมก้า-3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค 

 

องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค

 

รางวัลนวัตกรรม จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัลชีวจิต Awards 2021
สาขา Innovation Reader’s vote และ Guru's pick มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ BIFIO Probiotic Plus ที่มีนวัตกรรมการผลิตทันสมัย ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


Thailand Energy Awards 2021 ด้านพลังงานสร้างสรรค์

จาก กระทรวงพลังงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวัลดีเด่น จากผลงานการนำน้ำเสียจากกระบวนการลดอุณหภูมิซากไก่มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน

รางวัล ด้านการตลาด
รางวัลด้านการตลาด

Thailand Corporate Excellence Awards 2021ประเภท Distinguished สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด

จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

 

Best Plant - Based Branding 2021

จาก ROOT The FUTURE ซึ่งเป็นเว็บเพจขนาดใหญ่ของผู้ชื่นชอบอาหารจากพืช (Plant-based) 

 

No.1 Brand Thailand 2020-2021

จาก นิตยสาร Marketeer หมวดอาหารอุ่นร้อนด้วยไมโครเวฟ และหมวดอาหารแช่แข็ง สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพส่งผลให้เป็นแบรนด์ ซีพี เป็นที่ 1 ในใจของผู้บริโภค

รางวัล ด้านทรัพยากรบุคคล
รางวัลด้านทรัพยากรบุคคล

รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  

ด้านสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

Best companies to work for in Asia 2021

จากนิตยาสาร HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลในระดับเอเชีย มอบให้แก่บริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นเลิศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานเป็นอันดับแรก

 

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564

จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนที่มีการสนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมให้กับผู้พิการในสังคมไทย 


รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

ประเภทองค์การธุรกิจขนาดใหญ่ จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สะท้อนการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้บูรณาการ การดำเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รางวัลจากกิจการต่างประเทศ
รางวัลจากกิจการต่างประเทศ

เวียดนาม

• เหรียญอิสริยาภรณ์ “เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่” เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี จาก สหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นผลงานจากการร่วมทำคุณประโยชน์ และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง

• Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 รางวัลอันดับ 1 (ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง) จัดโดย บริษัทการประเมินเวียดนามและ หนังสือพิมพ์ Vietnam Net สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัท ที่ทุ่มเท คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม

 

อินเดีย

Times Business Awards Bangalore 2021 The Fastest Growing Food Franchise Brand 202 สะท้อนความสำเร็จของธุรกิจห้าดาวในประเทศอินเดีย

 

สหรัฐอเมริกา

Business of the Year 2021 จาก Jackson County Chamber of Commerce สะท้อนความสำเร็จในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในระหว่างการระบาดของโรคโควิด – 19 

 

แคนนาดา

• Large Business of the Year Award จาก The Steinbach Chamber of Commerce มอบให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมในด้านนวัตกรรม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล และการช่วยเหลือชุมชนอย่างรอบด้าน

• Exceptional Achievement Award จาก The Windom Chamber of Commerce สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

รางวัลและความสำเร็จปี 2565
รางวัลและความสำเร็จปี 2563
รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)
รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI)

รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มอบโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รางวัล ASEAN Asset Class PLCs
รางวัล ASEAN Asset Class PLCs

รางวัล ASEAN Asset Class PLCs จากโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ASEAN Markets Forum และ Asian Development Bank (ADB) จากการที่บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับองค์กรตลาดทุน ในอาเซียน 6 ประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020
รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ และสาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-บริการจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย(TMA)และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัล The Asian Excellence Awards 2020
รางวัล The Asian Excellence Awards 2020

รางวัล The Asian Excellence Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ใน 5 สาขา ได้แก่ รางวัล Asia's Best CEO รางวัล Asia's Best CFO รางวัล Best Investor Relations Professional และองค์กรได้รับรางวัล Best Investor Relations Company และรางวัล Best CSR Company มอบให้บริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับสากล

รางวัล The World's Best Employer 2020
รางวัล The World's Best Employer 2020

บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น องค์กรนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลกแห่งปี 2020 (The World's Best Employer 2020)จัดโดยนิตยสาร "ฟอร์บส์" และเป็นอันดับที่ 1 ในฐานะบริษัทไทยที่มีความโดดเด่นในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคม พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ตลอดห่วงโซ่การผลิตอย่างเคร่งครัด สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งมอบปลอดภัยอย่างเพียงพอให้กับผู้บริโภค

รางวัล Annual Institutional Investor Awards for Corporates
รางวัล Annual Institutional Investor Awards for Corporates

รางวัลจากงาน 10th Annual Institutional Investor Awards for Corporates โดย Alpha Southeast Asia ใน 4 สาขา ได้แก่ รางวัล Best CFO In Thailand มอบให้แก่คุณไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน รางวัล Best Senior Management IR Support รางวัล Strongest Adherence to Corporate Governance รางวัล Most Consistent Dividend Policy และรางวัล Best Strategic CSR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้านของบริษัท
 

รางวัล Brand Leadership Award
รางวัล Brand Leadership Award

รางวัล Brand Leadership Award จากงาน Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 จัดโดย World Marketing Congress องค์กรเอกซนด้านการตลาดที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างแบรนด์ระดับโลกจากการดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจรที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ
ประกาศเทียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการซึ่งมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXTED อย่างต่อเนื่อง

บุคคลตัวอย่างแห่งปี
บุคคลตัวอย่างแห่งปี

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรมในฐานะนักบริหารที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างในด้านการบริหารจัดการขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ปี 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น
ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

สภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (VBCSD) มอบประกาศนียบัตร 100 บริษัทยั่งยืน ในโครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม ให้แก่ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่น ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มอาหารสดและอาหารแซ่แข็ง โดย Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2020 จากการยอมรับของชาวเวียดนามในความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงได้รับรางวัล Gold Brand จากงาน Vietnam's Agriculture Award 2020 ซึ่งมอบให้กับตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดดเด่น ในการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
 

ซีพีเอฟ อินเดีย
ซีพีเอฟ อินเดีย

ซีพีเอฟ อินเดีย คว้ารางวัล The Excellence in Partnership 2019 Award งาน "KFC Supplier's Conference 2019" ณ โรงแรมเลอ เมอเรเดียน เมืองนิวเดลี จากผลงานการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจากทุก ๆ หน่วยงาน ทำให้ได้รับรางวัลจาก KFC ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท

รางวัล Certifcate of ESG 100 Company
รางวัล Certifcate of ESG 100 Company

Certificate of ESG 100 Company ปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาลตลอดจนคำนึงถึงผลตอบแทนต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมมอบรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนให้กับหน่วยงานภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน
 

รางวัลความยั่งยืนระดับ SAM Silver Class
รางวัลความยั่งยืนระดับ SAM Silver Class

รางวัลความยั่งยืนระดับ SAM Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงอยู่ใน The SustainabilityYear Book 2020 เป็นครั้งแรก โดยบริษัทได้รับรางวัลความยั่งยืนระดับ Bronze Class นับตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งสะท้อนถึงการได้รับการยอมรับในการเป็นบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

รางวัล Sustainability Award
รางวัล Sustainability Award

รางวัล Sustainability Award จาก เคมิน อินดัสตรีส์ (Kemin Industries) องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านส่วนผสมทางโภชนาการในอาหารจากความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รางวัลและความสำเร็จปี 2564
รางวัลและความสำเร็จปี 2562
4 รางวัลจาก ASIA EXCELLENCE Awards 2562 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 24 เมษายน 2562) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในในการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งระดับประเทศและสากล 

 

CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  พิจารณาจากผู้บริหารสูงสุดในสายการเงินขององค์กรที่มีความสามารถในการบริหารทางการเงินการลทุนที่เป็นเลิศ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กรเป็นหลัก

 

รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่บริษัทที่ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

 

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

มอบให้แก่นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการอาวุโส สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยยึดหลักของความโปร่งใสและเป็นธรรมในการให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

รางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่นในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารการจัดการที่ดี จากงาน Set Awards 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลด้านความยั่งยืนดีเด่นในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารการจัดการที่ดี จากงาน Set Awards 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 จากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถบริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “ หุ้นยั่งยืน ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  (Thailand Sustainability Investment หรือ (THSI ) 

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จากดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาการกำกับ ทำให้บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลศ”  ในปี 2562 

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019 สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาผู้นำโดยการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

รางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)
รางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2019 จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท)

มอบให้แก่นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารซีพีเอฟ ที่มีผลงานการบริหารธุรกิจที่โดดเด่นและการทำความดีเพื่อสังคม 

รางวัล เหรียญเกียรติคุณ “เพื่อเยาวชน” โดยสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์
รางวัล เหรียญเกียรติคุณ “เพื่อเยาวชน” โดยสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์

มอบให้แก่ นายมนตรี สุวรรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ซี.พี. เวียดนาม ในฐานะผู้สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ในการปลูกฝังเยาวชนเวียดนามให้เป็นคนเก่งและคนดีโดยได้รับเหรียญระดับสูงสุดของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนต่างชาติรายแรกและรายเดียวที่ได้เป็นสมาชิกสามัญของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม 

รางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย โดย Asiamoney นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
รางวัลบริษัทที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจการเกษตรของประเทศไทย โดย Asiamoney นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลดำเนินงานคณะผู้บริหารกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับ และนักการธนาคาร  

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019 : PM Export Award 2562) โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019 : PM Export Award 2562) โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)  ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น แสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 

7 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance : TPM 2562
7 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance : TPM 2562

ด้วยภาพลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จด้านการควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กร แบบเป็นระบบงานตามแนวคิด “การป้องกัน”  ส่งผลให้ซีพีเอฟและซี.พี.เวียดตามสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน  

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามและรางวัลคุณภาพระหว่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามและรางวัลคุณภาพระหว่างประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม

บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสุกรรายแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลสูงสุดในระดับกฎหมายด้านคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ 

รางวัล “Superior Taste Awards” จากสถาบัน Taste Institute สถาบันด้านการประเมินรสชาติอาหารชั้นนำของโลก
รางวัล “Superior Taste Awards” จากสถาบัน Taste Institute สถาบันด้านการประเมินรสชาติอาหารชั้นนำของโลก

ผลิตภัณฑ์เมนูข้าวมัสมั่นไก่ และพะแนงไก่ จากบริษัท ท็อปฟู้ดส์ ประเทศเบลเยี่ยม ได้รับรางวัลระดับสองดาว และหนึ่งดาวตามลำดับ รวมถึงบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลในระดับหนึ่งดาวอีกด้วย

รางวัล เมอร์คิวรีส์ อวอร์ด ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารสายการบิน
รางวัล เมอร์คิวรีส์ อวอร์ด ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารสายการบิน

ผลิตภัณฑ์ “ Vegan Lasagne “ จากบริษัท ท็อปฟู้ดส์  ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์อาหารยอดเยี่ยมสำหรับสายการบินชั้นที่นั่งราคาประหยัดและชั้นที่นั่งราคาพรีเมี่ยม  

รางวัลและความสำเร็จปี 2563
รางวัลและความสำเร็จปี 2561

ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

3 รางวัลจาก Asia Excellence Awards 2018
โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจ
"CEO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย" มอบให้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

CFO ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย" มอบให้แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

ที่มีความสามารถในการผลักดันการเจริญเติบโตผ่านการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน การลงทุน และความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน มีส่วนร่วมตัดสินใจเพื่อได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม และนำพาองค์กรให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์

 

"นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย"

มอบให้บริษัทซึ่งยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการให้ข้อมูล อีกทั้งพยายามสร้างสรรค์งานสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

 

รางวัล SET Sustainability Awards 2018
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความสมดุลของการบริหารจัดการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติยศ “เหรียญอิสริยาภรณ์ ด้านแรงงานชั้นตรี”
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มอบให้ ซี.พี.เวียดนาม

ในฐานะภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาชนเวียดนาม โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี ซี.พี.เวียดนามได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศเวียดนามซึ่งส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจ และยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรในประเทศผ่านการจ้างงาน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รางวัล The Malaysian Livestock Industry Awards
โดย Livestock Asia
ประเภทรางวัล Outstanding Feed Mill

มอบให้ ซี.พี. มาเลเซียซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ และมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศมาเลเซีย

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2561 (Prime Minister’s Export Award 2018)
โดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
ประเภทรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม หรือ Best Exporter

ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของไทยที่มีคุณภาพมีการพัฒนาผลิตภันฑ์และภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก

รางวัลและความสำเร็จปี 2562
รางวัลและความสำเร็จปี 2560
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

(ก.พ.60) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559 (Best Innovation Company Awards) ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2016 แก่ซีพีเอฟ จากผลงาน "อกไก่นุ่มสุขภาพ" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของชาวญี่ปุ่น จากไม่นิยมบริโภคอกไก่ กระทั่งกลายเป็นอาหารยอดนิยม เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น และในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทย

 


 

(ก.พ.60) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่ซีพีเอฟ ภายในงาน SET Sustainability Awards 2016 ตอกย้ำองค์กรที่ให้ความสำคัญและมีพัฒนาการในการดำเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

 


 

(มี.ค.60) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 แก่บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ความสามารถทางวิชาการและบุคลากรทางห้องปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบตรวจวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์และอาหารสัตว์ตามมาตรฐานสากล

 


 

(พ.ค.60) ซีพีเอฟ ร่วมกับทรู ปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้น “นวัตกรรม SMART 3T ในฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับปศุสัตว์” หรือ “SMART 3T Speed Dx for SMART Farm” ซึ่งเป็นชุดทดสอบที่สามารถตรวจดีเอ็นเอของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในสัตว์ นำร่องในสุกร คว้าเหรียญทองเกียรติยศจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ International Exhibition of Inventions Geneva (Geneva Invention 2017) ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวาประเทศวิตเซอร์แลนด์ งานใหญ่ระดับโลกที่มีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 600 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกพร้อมรับประกาศนียบัตรจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

 


 

(ก.ค.60) อาหารสุนัข "เจอร์ไฮ" รับรางวัล "Brand of the Year 2017-2018" สาขาขนมสุนัข จากงานประกาศรางวัล World Branding Awards จัดขึ้นโดย World Branding Forum (WBF) ณ พระราชวัง Hofburg Palace กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 


 

(ก.ค.60) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ประเภท Human Resource แก่ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นด้านการการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

(ส.ค.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) โดยซีพีเอฟได้รับรางวัลในสาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข "เจอร์ไฮ" ได้รับรางวัลสาขาสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร แบรนด์ “ซีพี” และอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ด้านคุณภาพและการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

 


 

โล่ / ใบรับรอง / ประกาศ

"(ม.ค.60) ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ (CPF Training Center : CPFTC) ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร ISO 9001:2015 เป็นรายแรกของไทย จากการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มาปรับประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ การบริการด้านการฝึกอบรม และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นครัวของโลก (ส.ค.60) ซีพีเอฟ รับมอบโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการดำเนินโครงการ ‘ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต’ มุ่งมั่นส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและร่วมสร้างโภชนาการที่ดีแก่เด็กและเยาวชน"

รางวัลที่ มอบแก่ผู้บริหาร
โล่ / ใบรับรอง / ประกาศ

(ม.ค.60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา2557-2558 ในการนี้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เข้ารับพระราชทานวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

"(เม.ย.60) ซี.พี.เวียดนาม รับรางวัลการค้าและการบริการดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม ในงาน Vietnam Top Trade Services 2016 เพื่อยกย่ององค์กรที่ดำเนินธุรกิจ 11 กลุ่ม สายอุตสาหกรรม การค้าและการบริการต่างๆ ซึ่ง ซี.พี.เวียดนาม เป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่เข้าร่วมประกวดรางวัล และได้รับรางวัลเป็นองค์กรธุรกิจการค้าและการบริการดีเด่น ที่จัดขึ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา และสามารถรักษามาตรฐานได้ดีจนได้รับรางวัลอีกครั้งในปี 2560 นี้ (มิ.ย.60) เนื่องในโอกาส "" วันผู้บริจาคโลหิตโลก"" คณะกรรมการบริจาคโลหิตแห่งชาติเวียดนาม กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ได้มอบประกาศเกียรติคุณ ""ผู้บริจาคโลหิต กิตติมศักดิ์ และมีผลงานโดดเด่นในการรณรงค์บริจาคโลหิต ประจำปี 2017” แก่ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานชาวซี.พี.เวียดนาม จำนวน100 คน จากการที่ ซี.พี.เวียดนาม เดินหน้าโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง นำโดยนายชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล"

 


 

บริษัท ซีพี ฟู้ด ประเทศอังกฤษ

(ต.ค.60) ผลิตภัณฑ์ "สันในไก่ย่างถ่านเพื่อสุขภาพ" ของบริษัท ซีพี ฟู้ด ประเทศอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารของ Anugataste Innovation Show 2017 ให้เป็นอาหารที่มีนวัตกรรมในเรื่องคุณภาพปลอดภัย โปรตีนสูงแคลอรีและไขมันต่ำดีต่อสุขภาพและสะดวกต่อการบริโภค ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปีนี้มีบริษัทอาหารส่งผลงานเข้าประกวด 830 บริษัทจำนวนกว่า 2,000 รายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น 1 ใน 67 รายการที่ได้รับการคัดเลือก ในงานแสดงสินค้าอาหารแบบครบวงจรที่ ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก Anuga 2017 ที่เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี

 


 

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์

(ก.ค.60) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ประเทศสิงคโปร์ มอบ รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่าแห่งประเทศสิงคโปร์ 2560 (SAP Award 2017) ในหมวดบรรจุภัณฑ์ทรงคุณค่า แก่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ การค้าระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและช่วยลดของเสีย ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการลดของเสีย พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานฉลองครบรอบปีที่ 10 ของข้อตกลงบรรจุภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล

(มิ.ย.60) แรงงานมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน (GLP: Good Labour Practice) แก่เกษตรกรฟาร์มไก่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อยของซีพีเอฟ จำนวน 1,296 แห่ง ซึ่งส่งผลให้ฟาร์มไก่ของซีพีเอฟและของเกษตรกรได้นำ GLP เข้าไปใช้ครบทุกฟาร์ม 100% ช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานในฟาร์มได้มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเป็นการร่วมกันขจัดการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก ออกจากภาคปศุสัตว์ของไทย

(ก.ย.60) ซีพีเอฟรับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 หรือ TEA 2017 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

(ก.ย.60) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ภาคตะวันออก2 จ.ตราด ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยมและธำรงรักษาได้ตามมาตรฐานเป็นระยะเวลานานที่สุด ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดยกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบกิจการซีพีเอฟอีก 27 แห่ง รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านแรงงานสัมพันธ์

(ก.ย.60) สถานประกอบการของซีพีเอฟ 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ มีนบุรี ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 ส่วนอีก 4 แห่ง คือ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี ,โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา ,โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ลำพูน และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2 ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ได้รับรางวัลจากโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(ต.ค.60) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility,Department of Industrial Works :CSR-DIW) ประจำปี 2560 แก่สถานประกอบการของซีพีเอฟจำนวน 28 แห่ง

(ต.ค.60) โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วของซีพีเอฟ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) จากการประกวดพลังงานทดแทนในอาเซียน ASEAN Energy Awards 2017 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

(ต.ค.60) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหรรม จำกัด (KPI) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านแรงงาน จากงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จัดโดยกระทรวงแรงงาน

(ต.ค.60) ซีพีเอฟ รับรางวัล CDP Hong Kong and South East Asia Awards 2017 สาขา Best Performance across Programs จากการประเมินของ CDP ซึ่งเป็นองค์กรประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในระดับสากล โดยซีพีเอฟมีผลประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมระดับยอดเยี่ยมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CDP Climate) การบริหารจัดการน้ำ (CDP Water) และการบริหารจัดการผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า (CDP Forest) ซีพีเอฟถือเป็น 1 ใน 2 บริษัทของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ที่ได้รับรางวัลสาขานี้ และเป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับรางวัล CDP Hong Kong and South East Asia Awards 2017 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของซีพีเอฟ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

 


 

โล่ / ใบรับรอง / การจัดอันดับ

(มี.ค.60) โฆษณาชุด “ทุกคำ ที่ไม่มีใครทำแทนได้” ของซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ (ประเภทสื่อโฆษณา) เนื่องในวันสตรีสากล 2560 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(พ.ค.60) ซีพีเอฟ รับมอบใบประกาศเกียรติ ในฐานะองค์กรที่ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ (CSR in Health) ในงาน CSR in Health Day จัดโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจที่คำนึกถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

(มิ.ย.60) สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย มอบโล่เชิดชู ซีพีเอฟในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงวิชาการพันธุศาสตร์และสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20

(ก.ย.60) ซีพีเอฟได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยซีพีเอฟเป็น 1 ใน 14 บริษัท จาก 111 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลก (FOA Food Products) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน”

(ต.ค.60) CPF ติด 1 ใน 5 นายจ้างที่ดีที่สุดของไทยประจำปี 2017 โดยนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) จัดอันดับนายจ้างหรือบริษัทที่ดีที่สุดในโลก World’s Best Employers ในปี 2017 จากทั้งหมด 2,000 บริษัททั่วโลก ซึ่งซีพีเอฟได้อันดับที่ 4 นาย และอยู่ในอันดับที่ 191 ของโลก

 


 

เกียรติบัตร

(มิ.ย.60) กระทรวงแรงงาน มอบเกียรติบัตรองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ในโครงการ "มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ (งานคนไทย ขอมือหน่อย) : Good Society Expo : เทศกาลทำดีหวังผล" แก่ซีพีเอฟ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ และอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงยั่งยืน

 


 

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ

(ม.ค.60) เครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีเอฟ ร่วมกับ 25 บริษัทชั้นนำระดับโลก เดินหน้า ‘โครงการปฏิรูประบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดี ‘Food Reform for Sustainability and Health’ (FReSH หรือ เฟรช) ในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development : WBCSD) และมูลนิธิอีท (EAT Foundation) ถือเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอาหารอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลกอย่างยั่งยืน 

(ก.พ.60) ซีพีเอฟเป็น 1 ใน 7 ผู้ประกอบการในภาคปศุสัตว์รายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ทำบันทึกแสดงความมุ่งมั่นการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปลอดภัยไร้สารตกค้างในเนื้อสัตว์ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด

(มิ.ย.60) กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับซีพีเอฟ เปิด "โครงการฝึกวิชาชีพการทำธุรกิจขนาดเล็กการจำหน่ายเนื้อสุกร : นายสะอาดขายหมู" นำร่องใน 4 เรือนจำ เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เพื่อให้ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษได้เรียนรู้ทักษะความชำนาญในอาชีพค้าขาย พร้อมสนับสนุนให้กลายเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้หลังพ้นโทษ

(มิ.ย.60) ซีพีเอฟ จัดโครงการ “มาตรฐานอาหาร ซีพีเอฟ (CPF Food Standard) เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการผลิตทั่วโลก มุ่งดำเนินการสร้างระบบบริหารคุณภาพและอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร ตั้งแต่ อาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ และอาหาร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้ทำงานร่วมกับ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลก ในการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างมาตรฐานของบริษัท (Private Standard) แบบบูรณาการมาตรฐานสากล

(มิ.ย.60) องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals) จัดการหารือร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทธุรกิจอาหารทะเลชั้นนำระดับโลก 10 บริษัท รวมทั้งซีพีเอฟ ในโครงการ Seafood Business For Ocean Stewardship (SeaBOS) และได้มีการลงนามในแถลงการณ์ร่วม เพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานโลกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม การทำประมงและใช้แรงงานถูกกฎหมาย เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะ ลดการใช้พลาสติก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รวมถึงการร่วมมือกันเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน

(ส.ค.60) ซีพีเอฟ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้โครงการสำนึกรักถิ่นเกิด ทำความดี เพื่อแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะโครงการอาหารปลอดภัยเลี้ยงไก่ปลอดโรค ซึ่งจะฉีดวัคซีนให้กับไก่พื้นเมืองเพื่อป้องกันโรค และยังมีโครงการอื่น อาทิ โครงการเฝ้าระวังโรคระบาด และโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่

(ส.ค.60) 6 สมาคมประมงและภาคอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องของอินเดีย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเปิดตัวโครงการพัฒนาประมง (Fishery Improvement Project หรือ FIP) นับเป็นครั้งแรกในการนำร่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการรณรงค์การอนุรักษ์ห่วงโซ่การผลิตและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืนของประเทศอินเดีย ที่มุ่งปรับปรุงพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกตั้งแต่เมืองกัวถึงเมืองรัตนคีรี

(ก.ย.60) ซีพีเอฟ ร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย โดยร่วมมือกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือได้แก่ ซีพีออลล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แสดงจุดยืนและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและโปรงใสพร้อมร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "รัฐบาลใหม่คอร์รัปชั่นเก่า" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 6 กันยายน 2560 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศ

(ก.ย.60) ซีพีเอฟร่วมประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 ของภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลยั่งยืนและเป็นธรรม(Seafood Taskforce) โดยมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ ของภาคีฯ การวางแผนงานในอนาคต มีผู้ร่วมงานจากประเทศสมาชิกกว่า 135 คน ในหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ซื้อในต่างประเทศ ผู้ผลิต ภาคประชาสังคม และ NGO เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้

 


 

การสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆ

(มี.ค.60) ซีพีเอฟ สนับสนุนคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference, CUVC 2017: Time machine” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

(เม.ย.60) ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน "ชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 14" (12-16 เมษายน 2560) จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรียนและคณาจารย์ที่สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงการสอนต่อไป

(พ.ค.60) ซีพีเอฟ สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ( 20 – 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล

(พ.ค.60) ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาการศึกษาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ด้วยการสนับสนุนโรงเรือนอนุบาลกุ้ง พร้อมจัดวิทยากรของบริษัทถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อ.บางพระ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่รองรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งสมัยใหม่ และต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง

(มิ.ย.60) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับซีพีเอฟ จัดโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในอาเซียน ก่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ที่สามารถต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต โดยซีพีเอฟมอบทุนจัดโครงการต่อเนื่อง พร้อมเปิดครัวโลกเป็นห้องเรียนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

(ก.ค.60) ซี.พี.เวียดนาม ทีร่วมสนับสนุนมหกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตแห่งชาติเวียดนาม หรือ Hanh Trinh Do 2017 ด้วยการร่วมบริจาคโลหิต สนับสนุนค่าใช้จ่าย และผลิตภัณฑ์ CP โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดตระหนักในความสำคัญของการบริจาคโลหิตและรณรงค์ให้มีการบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย แก่ประชาชนเวียดนามทั่วเวียดนาม

 


 

นโยบายอื่นๆ

(ต.ค.60) ซีพีเอฟ ลงนามประกาศนโยบาย “วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์” เพื่อให้ทุกสาขาของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและทุกๆประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยที่บริษัทดำเนินการอยู่ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ “ครัวของโลก” มีผลบังคับใช้ในทุกกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัยของโลก

(ต.ค.60) ซี.พี.เวียดนาม ส่งมอบนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าธุรกิจนำร่อง 67 ราย ซึ่งเป็นคู่ค้าธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุดิบหลักทางการเกษตร กลุ่มเครื่องปรุง และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่ค้าธุรกิจให้มีความสอดคล้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน ณ โรงแรมโกลเด้นเพลส เมืองด่องนาย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รางวัลและความสำเร็จปี 2561
รางวัลและความสำเร็จปี 2559
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม Best Innovation Company Awards

ในงาน ประกาศรางวัล SET Awards 2016 จากผลงาน "อกไก่นุ่มสุขภาพ" ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น

และหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย

 


 

ซีพีเอฟ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประเภท Emerging Markets ประจำปี 2559 ในหมวดอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 


 

สถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance : JIPM จากประเทศญี่ปุ่น มอบรางวัล Total Productive >

Maintenance Excellence Award 2015 , Category A แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของซีพีเอฟจำนวน 7 โรงงาน

ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม และในปี 2016 ซีพีเอฟ

ได้รับรางวัลความสำเร็จในการเป็นโรงงานที่มีระบบงานตามแนวคิด การป้องกัน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและลดต้นทุน ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

 


 

กระทรวงอุตสาหกรรมมอบรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558

แก่สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ นับเป็นธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงเป็นองค์กรที่มี

การบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับโลก

 

 

 


 

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบคอมพาร์ทเมนท์ จากกรมปศุสัตว์ ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการฟาร์ม
ไก่พ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่รายแรกของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินระบบป้องกันและประเมินความเสี่ยง

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลเทพทอง

รางวัลเทพทอง ด้าน “ องค์กรดีเด่น ” ในงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17 ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์

ต่อชาติบ้านเมือง

 

 


 

รางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW ประจำปี 2559 จำนวน 28 รางวัล ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 


 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ รับรางวัลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับอาเซียน (ASEAN-OSHNET Awards 2016) จากประเทศเวียดนาม โดยซีพีเอฟถือเป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรางวัล

 


 

รางวัล ASEAN Energy Awards 2016 เพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและ

การอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

 


 

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินโครงการไบโอดีเซล จากการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)

 


 

รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการของซีพีเอฟ ทั้งฟาร์มและโรงงานแปรรูปอาหารของกลุ่มธุรกิจไก่เนื้อและฟาร์มธุรกิจสัตว์น้ำ 111 แห่ง ในฐานะที่เป็นสถานประกอบกิจการเป็นแบบอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการบริหารจัดการด้านแรงงาน ตามหลักปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP)

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น

"รางวัล VNR 500 – Top 500 องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดย บริษัท Vietnam Report ร่วมกับ

หนังสือพิมพ์ VietnamNet จัดการคัดเลือก จัดลำดับโดยใช้เกณฑ์หลักๆ เช่น ยอดขาย กำไร จำนวนพนักงาน

ทรัพย์สิน เป็นต้น รางวัล Top 50 บริษัทพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน จัดโดยสมาคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

เวียดนาม รางวัล Vietstock 2016 จากความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีส่วนร่วม

กับการพัฒนาของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของเวียดนาม เช่นการเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยกรมปศุสัตว์เวียดนาม"

รางวัลและความสำเร็จปี 2560
รางวัลและความสำเร็จปี 2558
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2015

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2015 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมินมูล

ค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน "IAA Awards for Listed Companies 2014"

โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2013-2014)

 

 


 

รางวัลโล่เกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ(Innovation Outstanding) ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

รางวัลประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตยั่งยืน ProSustain ในผลิตภัณฑ์ "ไก่สด” และ “ไก่ปรุงสุก"

จาก Det Norske Veritas (DNV GL) องค์กรรับรองมาตรฐานชั้นนำระดับโลก ในงานแสดงสินค้าอาหาร

Anuga 2015 ประเทศเยอรมนี นับเป็นผู้ผลิตไก่รายแรกของโลกที่ได้มาตรฐานนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556

 


 

รางวัลประกาศนียบัตรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ จากกระทรวงแรงงานในฐานะที่ซีพีเอฟเป็นสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความคุ้มครองดูแลตามมาตรฐานที่ดี มีส่วนป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลเทพทอง ด้าน “องค์กรดีเด่น”

รางวัลเทพทอง ด้าน “องค์กรดีเด่น” ในงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 16 ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

 


 

รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประเภท “โรงงานควบคุมดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน” และ “ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานดีเด่นระดับประเทศ” โดยกระทรวงพลังงาน

 


 

รางวัล “Thailand PES Award 2015 ในฐานะองค์กรผู้ทำความดีในการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES จากการดำเนินโครงการปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในพื้นที่ตำบลบางสน และตำบลชุมโค จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 


 

รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2015 ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับพนักงานทั้งองค์กร จัดโดยงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12

 


 

สถานประกอบการซีพีเอฟ 30 แห่ง ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน”หรือ CSR-DIW ประจำปี 2558 ประเภท CSR-DIW Continuous Award จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 


 

รางวัล SET Awards 2015 ประเภท Thailand Sustainability Investment ด้านให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 


 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ประเภท “รางวัลดีเด่น” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 


 

รางวัลประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

 


 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2558 จำนวน 54 รางวัลจากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
ประเทศเวียดนาม

"C.P. Vietnam Corporation รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจภาคปศุสัตว์ให้มีความทันสมัย ส่งเสริมความมั่นคงพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน จัดโดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม C.P. Vietnam Corporation รับรางวัล The National Volunteer Awards 2015 จากองค์กรสหประชาชาติ (United Nations Volunteer‎) และสหพันธ์เยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ( Ho Chi Minh Communist Youth Union ) ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมการรณรงค์การบริโลหิตอย่างต่อเนื่อง"

รางวัลและความสำเร็จปี 2559
รางวัลและความสำเร็จปี 2557
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2014 ประเภทองค์กรที่มีผลการประเมิน

มูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปี 2557

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม จากงาน "IAA Awards for Listed Companies 2014" โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 


 

รางวัลหุ้นกู้อนุพันธ์ยอดเยี่ยมปี 2557 (Exchangeable Bond) จาก International Financing Review (IFR) ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก และInternational Financing Review Asia (IFR Asia)ซึ่งเป็นรางวัลในระดับภูมิภาคโดย Thomson Reuters

 


 

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2013 “ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)” โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

รางวัล 2014 Thailand Animal Feed Company of the Year จากงาน Frost & Sullivan

Thailand Best Practices Award โดย บริษัท ฟอร์สท แอนด์ ซัลลิแวน จำกัด

 

 


 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2556 จำนวน 2 รางวัล

โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

 

 


 

อาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์เจอร์ไฮ ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ปี 2557(Prime Minister’s Business Enterprise Award: PM Award 2014) สาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม หรือ Best Thai Brand โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 


 

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนปี 2556 "กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร” โดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล “Best Year on Year Score Change for Hong Kong and South East Asia”

รางวัล “Best Year on Year Score Change for Hong Kong and South East Asia” จากองค์กร CDP หรือ Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงว่าซีพีเอฟมีการพัฒนาการด้านลดก๊าซเรือนกระจกยอดเยี่ยม

 


 

บริษัทเป็นผู้ประกอบการไทยรายแรก ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศเกาหลี จากผลิตภัณฑ์ Frozen Hot and Spicy Chicken Strips จากสถาบันด้านอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเแห่งชาติเกาหลี (Korea Environment Industry and Technology Institute: KEITI)

 


 

รางวัล Thailand Energy Awards 2014 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล และรางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน

 


 

สถานประกอบการ 27 แห่ง ได้รับรางวัล “โครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” หรือ CSR-DIW ประจำปี 2557 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

 


 

โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทราของซีพีเอฟได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสังคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEMAS ในระดับ Gold Standard เป็นรายแรกของอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเป็นรายแรกใน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย International Copper Association

 


 

รางวัล SET Award 2014 “รางวัลดีเด่น” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 


 

รางวัล CSR Recognition ประจำปี 2014 “ประเภททั่วไป” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 


 

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 “ประเภทรางวัลดีเด่น” โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 


 

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซีพีเอฟ ได้รับโล่เกียรติยศสำหรับองค์กรที่ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532

 


 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2557 จำนวน 96 รางวัล จากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
ประเทศเวียดนาม

"C.P. Vietnam Corporation ได้รับเหรียญทองASEAN 2014 และใบประกาศเกียรติคุณธุรกิจดีเด่นASEAN ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องโดยสร้างผลงานดีเด่นในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจและเป็นองค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามภายในงานพิธี ""สรรเสริญนักธุรกิจองค์กรASEAN ปี 2014"" จัดโดยกระทรวงพาณิชย์เวียดนามร่วมกับสหพันธ์บรรดาองค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินห์และสมาคมมิตรภาพเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกจังหวัดบิ่นห์เยืองประเทศเวียดนามได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเวียดนามViet Nam Quality Award (VNQA) โดยรัฐบาลประเทศเวียดนาม"

รางวัลและความสำเร็จปี 2558
รางวัลและความสำเร็จปี 2556
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยม สาขากลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหารประจำปี 2556

งาน Money &Banking Awards 2013 โดยวารสารการเงินธนาคาร

 

 


 

รางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2013 หมวดอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2554-2556)

 

 


 

บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลกอันดับที่ 914 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำทั่วโลก จากการ

สำรวจโดย The Forbes Global 2000 โดยบริษัทติดอันดับต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 (ปี 2553-2556)

 

 


 

สายธุรกิจสุกรซีพีเอฟ ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2013 จำานวน 4 รางวัล โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)

 


 

รางวัลไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยม จาก International Quality Competition for Sausages งานมหกรรมสินค้านานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ (IFFA) ประเทศเยอรมนี จำนวน 3 รางวัล โดย German Butchers’ Association

 


 

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำาปี 2556 จำานวน 2 รางวัล โดยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัล ASEAN Business Awards 2013

รางวัล ASEAN Business Awards 2013 “ประเภท Most Admired ASEAN Enterprises” ด้านการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดย ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC)

 


 

รางวัล SET Award 2013 “ประเภทดีเด่น” ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 


 

ผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปของซีพีเอฟ ได้รับใบรับรอง ProSustain® Standard

จาก Det Norske Veritas Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในระดับโลก

 

 


 

โรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับโลก ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐาน

สังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEMAS) ระดับ Gold Standard โดย International Copper Association

 

 


 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่นประจำปี 2556 จำนวน 54 รางวัล โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 (ปี 2544 - 2556)

 


 

เกียรติบัตรการปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จำนวน 37 รางวัล โดยกระทรวงอุตสาหรกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2552-2556)

 


 

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านบุคคลากรจำนวน 4 รางวัล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

 


 

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น” จากโครงการ อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ โดยกระทรวง อุตสาหกรรม

รางวัลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล
นักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2556

คุณสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “นักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี 2556” โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
ประเทศเวียดนาม

"เหรียญเกียรติคุณแห่งชาติเพื่อเยาวชน จากสหภาพเยาวชน คอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ ในฐานะที่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีการอุทิศเพื่อเยาวชนเวียดนาม ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการปฏิบัติตามนโยบายด้านประกันสังคม และประกันสุขภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมเวียดนาม ประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร โดยกระทรวงการคลัง ประเทศเวียดนาม ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นด้านรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเวียดนาม"

 


 

ประเทศตุรกี

"รางวัล Safe Food Award จากการประชุม International Food Safety Summit 2013 โดย Uluslararasi Guvenilir Gida Dernegi (UGGD) รางวัล Kariyer.Net Respect In People จากงาน HR Summit โดยเว็บไซต์ Kariyer.Net"

รางวัลและความสำเร็จปี 2557
รางวัลและความสำเร็จปี 2555
รางวัล ด้านความเป็นเลิศขององค์กร
The Forbes Global 2000

บริษัทที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลก อันดับ ที่ 1,215 จากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000

 


 

Thailand’s Top Corporate Brand Values 2012 สาขา กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร จากการทำวิจัยโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

SET Company CEO of the Year โดยนิตยสาร Bloomberg Businessweek Thailand

 


 

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับรางวัลเพชรพาณิชย์

สาขาผู้ประกอบการในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ ประเทศชาติด้านการค้าและการพาณิชย์

จากกระทรวงพาณิชย์

 


 

นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้รับรางวัลความสำเร็จ ด้านการผลิตอาหารทะเลจาก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน จากองค์กรพันธมิตร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโลก (Global Aquaculture Alliance)

 

รางวัลดีเด่น ประเภทบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 


 

ใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

รางวัลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวน 58 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 12 ปี (ปี 2544-2555)

 


 

Thailand Energy Awards 2012 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 2 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2551-2555)

 


 

เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 29 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)

 


 

รางวัลจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 38 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2551-2555)

 


 

CSRI Recognition ด้าน Most Improved CSR จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)

รางวัลด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย

นายสุเมธ วงศ์บุณย์ยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย จากสถาบัน ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลด้าน กิจการในต่างประเทศ
C.P. Vietnam Corporation

C.P. Vietnam Corporation ได้รับใบรับรอง “สินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ปี 2012” ด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง สินค้าพร้อมรับประทาน และอาหารสัตว์ โดยสมาคมนักธุรกิจสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง ร่วมกับหนังสือพิมพ์การตลาดไซ่ง่อน (Sai Gon Tiep Thi) โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 4 ปี (ปี 2552-2555)

 


 

ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ของ C.P. Vietnam Corporation ได้รับรางวัล “Vietnam Livestock Industry Awards 2012” ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จในการสร้างคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการปศุสัตว์ประเทศเวียดนาม จากกระทรวงเกษตรและพัฒนา ชนบทประเทศเวียดนาม

รางวัลและความสำเร็จปี 2556
รางวัลและความสำเร็จปี 2554
รางวัลด้าน ความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กร
รางวัล ASEAN Business Award

"รางวัล ASEAN Business Award (ABA Award) 2011 สาขาการเจริญเติบโต

ของธุรกิจยอดเยี่ยม (Growth) โดยซีพีเอฟ เป็นบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่จากประเทศไทย

เพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัล ABA Award 2011 ในสาขาดังกล่าว ในงาน ASEAN Business

& Investment Summit (ASEAN-BIS) ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย"

 

 

 


 

หนึ่งใน 2000 บริษัททั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุด จากการสำรวจโดย The Forbes Global 2000 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ปี 2553-2554)

 


 

รางวัล IR ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Companies 2011 ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ปี 2553-2554)

รางวัล ด้านนวัตกรรม
R.F.I.D. – Radio Frequency Identification

ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงบริษัทเดียว ในการนำเสนอผลงานด้านการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผ่านทางคลื่นวิทยุ (R.F.I.D. – Radio Frequency Identification)

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมอาชีพคนพิการ

รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคธุรกิจส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2554 จากการสนับสนุนการสร้างโอกาสแก่คนพิการด้วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 


 

เกียรติบัตร "จิตอาสาทำดี มีคนเห็น" ในโครงการส่งต่อความดี…ไม่มีวันหมด โดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 


 

เกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม หรือ

CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2554

จำนวน 27 รางวัล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

 


 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รางวัลนี้ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (ปี 2550-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลประกาศเกียรติคุณใน ”โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” หรือ “Zero Accident”จำนวน 73 รางวัล โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 4 ปี (ปี 2551-2554) จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง ตลอด 11 ปี (ปี 2544-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2554 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 7 ปี (ปี 2548-2554) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

รางวัลด้าน ระบบการบริหารจัดการ
บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ML5 (Capability Maturity Model

Integration Maturity Level 5) โดยสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัย

คาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งบริษัท ซีพีเอฟไอที เซ็นเตอร์จำกัด ถือเป็นบริษัทรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และเป็นรายที่ 18 ของโลกที่ได้รับการรับรองนี้

 


 

บริษัท ซีพีเอฟ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001:2005 ด้าน IT Security หรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จาก BSI (British Standard Institute)

 


 

รางวัลดีเด่นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทห้องปฏิบัติการ

คุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา โดยโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรี และประเภทสถานที่จำหน่าย

สินค้าเกษตรและอาหาร คุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q โดยร้านซีพีเฟรชมาร์ท จากสำนักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของซีพีเอฟได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล Global G.A.P หรือมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Global Good Agricultural Practice) จากกลุ่มผู้ค้าปลีกในสหภาพยุโรป

 


 

รางวัลการบริหารสู้ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class-TQC) ประจำปี 2554 จากสำนักงาน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ ต่อเนื่องกัน 3 ปี (ปี 2552-2554)

 

รางวัลด้าน ส่งเสริมการพัฒนาสังคม
Grand Doctor of International Academy of Social Sciences and Hero of Labor of the NewRussia

รางวัล Grand Doctor of International Academy of Social Sciences และรางวัล Hero of Labor of

the NewRussia จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศของรัสเซีย (The First United Presidium

of International Academy of Social Sciences, International Academy of Arts Patronage

and International) จากการมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสังคมรัสเซีย

รางวัลด้าน คุณภาพสินค้าและบริการของกิจการในต่างประเทศ
ประเทศตุรกี

"รางวัลและใบประกาศนียบัตร “EU Quality Awards 2011” หรือ รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมแห่งสหภาพยุโรป จาก World Consumer Academy จากการที่ซีพีเอฟตุรกีมีกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนด รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 (Consumer Quality Award 2011) สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อไก่CP ในประเทศตุรกี จากผลสำรวจโดย Consumer Academy ให้เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือประจำปี 2554 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ซีพี ของซีพีเอฟ ประเทศตุรกี ได้รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมประจำปี 2554 คือรางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยม(The Best C. Meat Brand of 2011) และรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม (Consumer Quality Reward 2011)"

 


 

ประเทศเวียดนาม

ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์ยอดเยี่ยม – อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และปศุสัตว์ประเทศเวียดนามปี 2011 ครั้งที่ 3 (The 3rd Vietnam Feed & Live-stock Industry Award 2011-Best Feed Miller)” ในงานนิทรรศการแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องจักร และสัมมนาด้านการเกษตรเพาะเลี้ยงปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (Vietstock Expo & Forum 2011)

รางวัลและความสำเร็จปี 2555
รางวัลและความสำเร็จปี 2553
รางวัลด้าน ความเป็นเลิศโดยรวมขององค์กร
รางวัล CEO ยอดเยี่ยม

รางวัล CEO ยอดเยี่ยม - SAA Awards for Listed Companies 2010 ในหมวดธุรกิจเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารโดยสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

 


 

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมของไทยอันดับ 2 ประจำปี 2553 ในการประเมิน The Asia’s 200 Most Admired Companies โดยการสำรวจของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia

 


 

นิตยสารการเงินชั้นนำของโลก 'ฟอร์บส์' จัดอันดับให้ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งใน 2000 บริษัททั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และทรง อิทธิพลที่สุด จากการสำรวจ The Forbes Global 2000

รางวัลด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Award 2010) ประเภทการบริหารความปลอดภัย

และประเภทการจัดการพลังงาน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

 

 


 

รางวัล ASEAN Energy Awards ประจำปี 2553 จากการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน โดย ASEAN Centre forEnergy

 


 

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 10 ปี (ปี 2544-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 6 ปี (ปี 2548-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น ประจำปี 2553 จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 


 

รางวัลประกาศเกียรติคุณและส่งเสริมความรู้โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องตลอด 3 ปี (ปี 2551-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัลด้าน ระบบการบริหารจัดการ
รางวัล อย. Quality Award

รางวัล อย. Quality Award ประจำปี 2553 ประเภทสถานประกอบการด้านอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class หรือ TQC) ประจำปี 2553 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 


 

ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รางวัลด้าน คุณภาพสินค้าและบริการของกิจการในต่างประเทศ
ประเทศฮ่องกง

รางวัลแบรนด์ยอดนิยม (Favorite Brand) ประเภท Outstanding Award in Perishable Food Category สำหรับ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดซีพี จากการประกวด 10 แบรนด์สุดยอดในใจผู้บริโภคฮ่องกงของห้าง Wellcome Superstore ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในประเทศฮ่องกง นับเป็นแบรนด์ต่างชาติแบรนด์แรก ที่ได้รับรางวัลแบรนด์สุดยอดในใจผู้บริโภคที่ฮ่องกงภายในระยะเวลาสั้นที่สุด คือเพียง 3 ปีนับจากที่เริ่มวางขาย

 


 

ประเทศอังกฤษ

รางวัล New Product Development Award 2553 (for Chicken Temptation) จาก Subway แฟรนไชส์แซนวิสชั้น นำที่ใหญ่ที่สุดในโลก รางวัล New Supplier of the year 2553 จาก Subway แฟรนไชส์แซนวิชชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 


 

ประเทศญี่ปุ่น

รางวัล The Best Supplier Award 2553 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่และกุ้งแปรรูป และผลิตภัณฑ์กุ้งสดแช่แข็ง จัดโดย Seven & i Holdings ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

 


 

ประเทศตุรกี

"รางวัลแบรนด์ยอดนิยม (The Most Preferred Chicken Meat Brand) จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภค

จัดทำโดย Animal Magazine ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคตุรกี รางวัล Consumer Quality Award 2553

(in chicken meat sector) จากการประชุมสุดยอด 23rd InternationalConsumer Summit ที่ประเทศตุรกี

รางวัล EU Quality Award 2553 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพระดับสูง จากการประชุมสุดยอด

EUQuality Summit ที่ประเทศเบลเยี่ยม รางวัลแบรนด์ยอดเยี่ยม จากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและกิจการ

ชนบทในประเทศตุรกีร่วมกับนิตยสาร Ekonomize ประจำปี 2553"

 


 

ประเทศเยอรมนี

รางวัลผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพยอดเยี่ยมรวม 4 เหรียญทอง จากผลการแข่งขันผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนานาชาติ

(International Quality Competitions) ประจำปี 2553 ของสถาบัน The German Butchers' Association

ที่นคร แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 


 

ประเทศเวียดนาม

โรงงานอาหารสัตว์ ซี.พี.บิ่นเยือง บริษัท ซี.พี.เวียดนามไลฟ์สต๊อก คอร์ปอเรชั่น ได้รับรางวัลการออกแบบและก่อสร้างยอดเยี่ยม หรือ Eagle Award ครั้งที่ 21 ประจำปี 2553 ในสาขาการออกแบบก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมด้านระบบการจัดการผลิตสภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จาก Associated Builders and Contractors, Inc. (ABC)ประเทศสหรัฐอเมริกา

 


 

ประเทศมาเลเซีย

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้รับมอบใบรับรองระบบมาตรฐานบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Feed Safety Management system) ISO 22000:2005, GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand) Ltd. นับเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำรายแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังกล่าว

รางวัล ด้านนวัตกรรม
รางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย “Thailand’s Most Innovative Company” ประจำปี 2553 โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปี (ปี 2552-2553) จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รางวัลด้าน การจัดการทรัพยากรบุคคล
รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคล

รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่า (PMAT HR Award 2010) จากผลงานการบริหารบุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จปี 2554
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x