เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
นักวิเคราะห์
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ชื่อบริษัท นักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด คุณเอนกพงศ์ พุทธิบาล
02-680-1229
anakepong@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศรัณยู สืบสุรีย์กุล
02-268-1717 ต่อ 151
saranyou.s@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ คุณเบญจพล สุทธวานิช , คุณวราลี พิชัยรัตนพงษ์
02-680-5056
benjaphol.su@asiawealth.co.th , waralee.ph@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด คุณรัตนา ลีนุตพงษ์
02-658-5787
rattanal@ivglobal.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด คุณประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
02-618-1342
prasit@bauluang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด โดม คุณประยูรสวัสดิ์
02-205-7000 ต่อ 4405
dome.ku@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรายุทธ เรืองเมธากุล
02-614-6214
warayut.luangmettakul@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร , parapa Chavanothai
02-257-4632
suchart.techaposai@clsa.com , parapa.chavanonothai@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี จำกัด คุณธานิดา จริพรเกษมสุข
02-761-9265
tanida.ji@cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ จำกัด นันทิกา เวียงเพิ่ม
02-857-7833
NantikaW@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลิปป์ จำกัด คุณนารี อภิสเวชทกานต์ , คุณวราลี พิชัยรัตนพงษ์
02-635-1700 ต่อ 484
nareea@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน จำกัด จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ , minnie Phisphahutham
02-684-2679
kae.pornpunnarath@jpmorgan.com , minie.phisphahutham@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด จำกัด คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี , คุณมีนา ตุลยนิติกุล
02-829-6999 ต่อ 2204
nattawat.po@kfsec.co.th , Meena.tu@kfsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) Surreporn Teewasuwet
02-646-9972
Sureeporn.t@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ค จำกัด Wilasinee  Boonmasungsong
02-672-5937
wilasinee@globlex.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด Tareetip Wongsaengpaiboon
02-796-0033
tareetip.w@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีเซมิโก้ จำกัด Phornsri Laysanitsarekul
02-624-6258
phornsril@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด คุณอดิศักดิ์ พรมบัน
02-659-7000 ต่อ 5013
Adisak.Prombun@krungsrisecurities.com
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด อธิภู วิศวเวช
02-648-1122
atipu.v@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี , คุณมีนา ตุลยนิติกุล
02-829-6999 ต่อ 2204
nattawat.po@kfsec.co.th , Meena.tu@kfsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด สุธาทิพย์ พีรทรัพย์ , Maria Lapiz
02-658-6300 ต่อ 1430
Suttatip.p@maybank-ke.co.th , Maria.L@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ชาลินี คงเมือง
02-694-7993
Chalinee.congmuang@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพลินใจ จิระจรัส , ธนัชชา จุรุกุล
02-638-5772
Ploenjai.Jirajarus@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชาตรี แพรวพรายกุล
02-305-9227
Charti@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด ปกรณ์ เก้าเอี้ยน
02-088-9736
pakorn.kh@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) อัตฐพล ทิศายุกตะ
02-633-6426
attaphol@tisc
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด ธนภัทร ฉัตรเสถียร
02 343-9500*9348
Tanapat@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด สรัชดา ศรทรง , เกวลี ทองสำอางค์
02-617-4966
sarachada.sor@thanachartsec.co.th , thkalvalee@gmail.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ศิริมา ดิสสรา
02-949-1004
sirima.dissara@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Alex Manoonpol , Preenapa Detchsri
02-613-5770
alex.manoonpol@ubs.com , preenapa.detchsri@ubs.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธัญญา สุทวีปราโมชนนท์
02-659-8031
thunya@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จำกัด ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ , Veena Naidu
02-009-8071
Theethanat.j@yuanta.co.th , veena.n@yuanta.co.th
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x