เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยังคงเป็นประเด็นความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี เกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรจึงเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ด้วยปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ราคาผลผลิตตกต่ำ และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น[1] นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของการประกอบธุรกิจทั่วโลก และมีอัตราการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 ของการจ้างงานทั่วโลก[2]ก็เป็นอีกกลุ่มที่เผชิญกับความท้าทายนี้ ขณะเดียวกันโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีจำนวนกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมจากวิกฤตต่างๆ เพิ่มขึ้น[3] การประกอบธุรกิจของซีพีเอฟเชื่อมโยงกับเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้เปราะบาง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเชื่อว่าความตั้งใจจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตคือจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
  • [1] Unsung Heroes: How Small Farmers Cope with COVID-19, International Trade Center, April 2020.
  • [2] Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, The World Bank, January 2022.
  • [3] World Population Ageing 2020 Highlights, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

แนวทางการบริหารจัดการ

การประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
การสร้างการมีส่วนร่วม กับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่
การสนับสนุนและส่งเสริม นำศักยภาพขององค์กร ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ความมุ่งมั่น :

มีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการดำเนินงานที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย การศึกษาของชุมชน และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เป้าหมายปี 2573 :

3,000,000 ราย ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานปี 2565 :

2,516,456 ราย ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x