เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจตู้เย็นชุมชน และซีพีเฟรชชอป...ทางเลือกใหม่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการตู้หมูชุมชน หรือ CP Pork Shop เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยได้มาตรฐานปศุสัตว์ OK สู่ชุมชน
ปัจจุบัน CP Pork Shop ดำเนินธุรกิจใน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ ตู้เย็นชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด (เนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง และไข่ไก่) และร้าน CP Fresh Shop จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด และสินค้าประเภทสำเร็จพร้อมรับประทาน
ยกระดับมาตรฐานเนื้อหมูปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
ด้วยการเลี้ยงสุกรในโรงเรียนระบบปิดภายใต้การจัดการด้วยมาตรฐานฟาร์มสีเขียว ประกอบกับการพัฒนาระบบโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน ระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณภูมิจนถึงจุดขาย และระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสุกร จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หมูสดที่บริษัทและเถ้าแก่เล็กร่วมส่งมอบสู่ผู้บริโภค
ธุรกิจห้าดาว…โอกาสของเถ้าแก่เล็ก
บริษัทสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ได้เปิดให้ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเงินลงทุนต่ำผ่านโครงการเถ้าแก่เล็ก “ธุรกิจห้าดาว” ซึ่งดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์
จากการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา” มาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจห้าดาวจึงมีทางเลือกในการขายที่หลากหลายให้กับเถ้าแก่เล็ก ทั้งด้านรูปแบบในลักษณะจุดขาย Five Star (Kiosk) ร้าน Five Star แบบซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือระหว่างทาง หรือร้าน Five Star แบบนั่งทานที่ร้าน รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกตั้งแต่ไก่ย่างห้าดาว ไก่ทอดห้าดาว ข้าวมันไก่ห้าดาว บะหมี่ห้าดาว อาหารพร้อมรับประทาน และของทานเล่น
เรายังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนการขายต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด และระบบ Logistic เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้เถ้าแก่เล็กอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเติบโตไปด้วยกันกับเราอย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ความสำเร็จของธุรกิจห้าดาวอยู่ที่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ Quality-Service-Cleanliness หรือ QSC ซึ่งเป็นการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จุดขายธุรกิจห้าดาวทุกๆ จุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ
  • Quality – การควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต และการจัดเสิร์ฟสินค้าให้กับลูกค้า
  • Service – ทักษะการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ
  • Cleanliness – ความสะอาดของอุปกรณ์การผลิตสินค้า จุดขาย และผู้ขาย
จากความสำเร็จของธุรกิจห้าดาวในกิจการประเทศไทย เรายังได้ขยายการดำเนินงานไปยังกิจการต่างประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย และกัมพูชา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนรอบโรงงานและฟาร์ม
โรงงานและฟาร์มของบริษัททุกแห่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการลงพื้นที่สำรวจลักษณะและความต้องการชุมชนโดยรอบตลอดจนระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชน ก่อนริเริ่มและดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ในปี 2562 เราได้สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนผ่านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวนกว่า 600 โครงการ/กิจกรรม
"โครงการ 3 ประสาน พัฒนาวิสาหกิจชุมชน" เป็นโครงการความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน สายธุรกิจสุกรภาคอีสานโดยโรงชำแหละทรายมูลของบริษัท และเทศบาลตำบลทรายมูล จังหวัดยโสธรนับเป็นโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากเนื้อสุกรซึ่งเป็นวัตถุดิบของบริษัท เป็นการนำงานวิจัยมาปฏิบัติใช้จริง รวมทั้งได้ฝึกอบรมและลงมือทำด้วยตนเองทำให้ชุมชนเข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดได้
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x