เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
    บริษัท ให้ความสำคัญบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นใจในความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุนเป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การดำเนินงานของพนักงานทุกคนในหน่วยงาน “สำนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน” จึงยึดมั่นตามหลักจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
  • เปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน อันรวมถึง ข้อมูลด้านความยั่งยืนบนความถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
  • ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและกฎระเบียบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นความลับ (Insider Information) หรือเป็นข้อมูลที่อาจทำให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขัน
  • ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ก่อนวันรายงานผลการดำเนินงาน 30 วัน ของแต่ละไตรมาส (Silent Period)
  • ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในให้กับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x