เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข้อมูลหุ้นกู้
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติม
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPF218A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 19 สิงหาคม 2564
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.87%
CPF418A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 19 สิงหาคม 2584
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
*ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อายุหุ้นกู้: 30
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.42%
CPF41DA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*
มูลค่า(ล้านบาท): 6,000
วันที่ออก: 21 ธันวาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 21 ธันวาคม 2584
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
*ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อายุหุ้นกู้: 30
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.42%
CPF228A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 03 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 สิงหาคม 2565
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
ปีที่ 1-4 = 4.40%
ปีที่ 5-9 = 5.00%
ปีที่ 10 = 6.00%
CPF328A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,000
วันที่ออก: 03 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 สิงหาคม 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 20
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.30%
CPF218B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,500
วันที่ออก: 02 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 02 สิงหาคม 2564
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.90%
CPF205A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 6,500
วันที่ออก: 13 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 13 พฤษภาคม 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.21%
CPF235A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 5,500
วันที่ออก: 13 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 13 พฤษภาคม 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.98%
CPF237A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 1,940
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.97%
CPF257A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.28%
CPF277A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,000
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.51%
CPF204A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 3,060
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.28%
CPF244A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,500
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.11%
CPF314A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,500
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.73%
CPF17PA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2560
มูลค่า(ล้านบาท): 15,000
วันที่ออก: 2 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน: N/A
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: N/A
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
ปีที่ 1-5 = 5%
ปีที่ 6-25 = 5-yr GovBond+2.83%+0.25%
ปีที่ 26-50 = 5-yr GovBond+2.83%+1%
ปีที่ 51 เป็นต้นไป = 5-yr GovBond+2.83%+2%
CPF251A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 5,460
วันที่ออก: 24 มกราคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 มกราคม 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.05%
CPF281A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 6,540
วันที่ออก: 24 มกราคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 มกราคม 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.60%
CPF20NA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 6,700
วันที่ออก: 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 พฤศจิกายน 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 2
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.74%
CPF225A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 7,600
วันที่ออก: 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 พฤศจิกายน 2565
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 3.5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.20%
CPF24NA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,200
วันที่ออก: 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 พฤศจิกายน 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.79%
CPF28NA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 3,200
วันที่ออก: 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 พฤศจิกายน 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.41%
CPF30NA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 5,300
วันที่ออก: 15 พฤศจิกายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 พฤศจิกายน 2573
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.66%
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPFTH211A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 7,450
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2564
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.10%
CPFTH231A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,150
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.47%
CPFTH261A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 3,350
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2569
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.87%
CPFTH281A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 3,050
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.15%
CPFTH207A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 5,000
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2563
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.51%
CPFTH237A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,300
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.09%
CPFTH267A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 1,400
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2569
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.46%
CPFTH287A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 1,100
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.65%
CPFTH317A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,200
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: -อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.95%
CPFTH215A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 4,500
วันที่ออก: 24 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 พฤษภาคม 2564
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 3
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.43%
CPFTH245A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 24 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 พฤษภาคม 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.24%
CPFTH305A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 3,500
วันที่ออก: 24 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 พฤษภาคม 2573
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.16%
CPFTH335A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 24 พฤษภาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 24 พฤษภาคม 2576
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.43%
CPFTH235A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พฤษภาคม 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.91%
CPFTH255A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,000
วันที่ออก: 30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พฤษภาคม 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.34%
CPFTH275A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 500
วันที่ออก: 30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พฤษภาคม 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.65%
CPFTH295A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พฤษภาคม 2572
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
CPFTH315A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 6,500
วันที่ออก: 30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พฤษภาคม 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.18%
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณปทิตตา เห็นสว่างโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2230-1478
คุณภัทร์สุดา บุญสะอาดโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2636-5696
โทรสาร: 0-2230-1893
อีเมล: registra.grp@bangkokbank.com
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 3000 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ:
คุณนิพนธ์ จาดขำโทรศัพท์: 0-2299-1825
คุณดวงนภา สุทธิประภาโทรศัพท์: 0-2299-1830
คุณเกวลี ผุดเอียดโทรศัพท์: 0-2299-1830
โทรสาร: 0-2242-3270
อีเมล: RG@tmbbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณกนกรัตน์ อิศรวิริยะกุลโทรศัพท์: 0-2296-5715
โทรสาร: 0-2683-1302
อีเมล: registrar_sso@krungsri.com, kanokrat.isaraviriyakul@krungsri.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
โทรศัพท์: 0-2128-2323–9
โทรสาร: 0-2128-4625
อีเมล: registrar1@scb.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณธนันญา ดวงดาราโทรศัพท์: 0-2230-1894
คุณนาถฤดี ลีโทชวลิตโทรศัพท์: 0-2626-4537
โทรสาร: 0-2626-4545
อีเมล: dhr.grp@bangkokbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณศรีสุนันท์ ทุติยะโพธิโทรศัพท์: 0-2296-3582
คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์โทรศัพท์: 0-2296-5557
คุณยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโทรศัพท์: 0-2296-4808
โทรสาร: 0-2683-1298
อีเมล: ssm_bay@krungsri.com
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายบริการตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 977/2 ชั้น 3 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ:
คุณมานพ ผากาโทรศัพท์: 0-2298-0828
โทรสาร: 0-2298-0835
อีเมล: manop.phaka@ktb.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 17 North Wing, อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
คุณณัฐพนธ์ หอมละออโทรศัพท์: 0-2128-2291
โทรสาร: 0-2128-4621
อีเมล: natapon.homlaor@scb.co.th
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x