เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข้อมูลหุ้นกู้
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติม คลิก
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPF268A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
มูลค่า(ล้านบาท): 4,989.10
วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2569
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.15%
CPF288A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
มูลค่า(ล้านบาท): 3,079.00
วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.6%
CPF308A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573
มูลค่า(ล้านบาท): 3,806.00
วันที่ออก: 10 ส.ค. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 10 ส.ค. 2573
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
CPF22PA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
มูลค่า(ล้านบาท): 15,000
วันที่ออก: 2 มี.ค. 2565
วันครบกำหนดไถ่ถอน: -
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: -
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5 ปีแรก 4.50 % (พ.ศ. 2565 – 2570)
ปีที่ 6 – ปีที่ 25 = 3.39 %
ปีที่ 26 – ปีที่ 50 = 4.14%
ปีที่ 51 เป็นต้นไป = 5.14 %
CPF261A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 13,064.50
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2569
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.99%
CPF281B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 4,028.70
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2571
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.15%
CPF311A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,034.40
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.60%
CPF331A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 5,372.40
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2576
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.80%
CPF231A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,500.00
วันที่ออก: 22 ม.ค. 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 22 ม.ค. 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 2
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
1.75%
CPF246A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 8,407.60
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.00%
CPF276A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 7,164.4
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2567
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.00%
CPF246B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,725.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.40%
CPF276B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 2,643.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.40%
CPF326A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 940.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.75%
CPF356A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 6
มูลค่า(ล้านบาท): 3,120.00
วันที่ออก: 5 มิ.ย. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 5 มิ.ย. 2578
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPFTH279A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 4,470
วันที่ออก: 23 กันยายน 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.5%
CPFTH299A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 6,010
วันที่ออก: 23 กันยายน 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2572
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.18%
CPFTH339A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 4,520
วันที่ออก: 23 กันยายน 2564
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 23 กันยายน 2576
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.7%
CPFTH328A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 872.60
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2575
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.80%
CPFTH358A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,517.20
วันที่ออก: 20 ส.ค. 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 ส.ค. 2578
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.11%
CPFTH235A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2566
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.91%
CPFTH255A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2568
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.34%
CPFTH275A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 500.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2570
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.65%
CPFTH295A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2572
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.00%
CPFTH315A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 6,500.00
วันที่ออก: 30 พ.ค. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 30 พ.ค. 2574
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.18%
นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณปทิตตา เห็นสว่างโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2230-1478
คุณภัทร์สุดา บุญสะอาดโทรศัพท์: 0-2230-2895, 0-2636-5696
โทรสาร: 0-2230-1893
อีเมล: registra.grp@bangkokbank.com
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: 3000 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 5 เอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ติดต่อ:
คุณนิพนธ์ จาดขำโทรศัพท์: 0-2299-1825
คุณดวงนภา สุทธิประภาโทรศัพท์: 0-2299-1830
คุณเกวลี ผุดเอียดโทรศัพท์: 0-2299-1830
โทรสาร: 0-2242-3270
อีเมล: RG@tmbbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณกนกรัตน์ อิศรวิริยะกุลโทรศัพท์: 0-2296-5715
โทรสาร: 0-2683-1302
อีเมล: registrar_sso@krungsri.com, kanokrat.isaraviriyakul@krungsri.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 ปฏิบัติการธุรกิจบริการหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 15 North Wing, อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
โทรศัพท์: 0-2128-2323–9
โทรสาร: 0-2128-4625
อีเมล: registrar1@scb.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: อาคารตรีทิพย์ ชั้น 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ:
คุณธนันญา ดวงดาราโทรศัพท์: 0-2230-1894
คุณนาถฤดี ลีโทชวลิตโทรศัพท์: 0-2626-4537
โทรสาร: 0-2626-4545
อีเมล: dhr.grp@bangkokbank.com
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ที่อยู่: เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ:
คุณศรีสุนันท์ ทุติยะโพธิโทรศัพท์: 0-2296-3582
คุณเบญจมาภรณ์ โปตระนันท์โทรศัพท์: 0-2296-5557
คุณยุราพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาโทรศัพท์: 0-2296-4808
โทรสาร: 0-2683-1298
อีเมล: ssm_bay@krungsri.com
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

แผนก: ฝ่ายบริการตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 977/2 ชั้น 3 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ:
คุณมานพ ผากาโทรศัพท์: 0-2298-0828
โทรสาร: 0-2298-0835
อีเมล: manop.phaka@ktb.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แผนก: บริการผู้ดูแลผลประโยชน์ ปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
ที่อยู่: ชั้น 17 North Wing, อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ติดต่อ:
คุณณัฐพนธ์ หอมละออโทรศัพท์: 0-2128-2291
โทรสาร: 0-2128-4621
อีเมล: natapon.homlaor@scb.co.th
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x