dcsimg
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข้อมูลหุ้นกู้
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPF188A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 19 สิงหาคม 2561อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.65%
CPF218A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 19 สิงหาคม 2564อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.87%
CPF418A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 3*
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 19 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 19 สิงหาคม 2584อายุหุ้นกู้: 30
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.42%
CPF41DA

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2554*
มูลค่า(ล้านบาท): 6,000
วันที่ออก: 21 ธันวาคม 2554
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 21 ธันวาคม 2584อายุหุ้นกู้: 30
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.42%
CPF198A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 6,000
วันที่ออก: 03 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 สิงหาคม 2562อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
ปีที่ 1-4 = 4.35%
ปีที่ 5-7 = 5.00%
CPF228A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 4,000
วันที่ออก: 03 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 สิงหาคม 2565อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
ปีที่ 1-4 = 4.40%
ปีที่ 5-9 = 5.00%
ปีที่ 10 = 6.00%
CPF328A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,000
วันที่ออก: 03 สิงหาคม 2555
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 สิงหาคม 2575อายุหุ้นกู้: 20
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
5.30%
CPF185A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2556
มูลค่า(ล้านบาท): 6,000
วันที่ออก: 09 พฤษภาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 09 พฤษภาคม 2561อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.93%
CPF198B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,500
วันที่ออก: 02 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 02 สิงหาคม 2562อายุหุ้นกู้: 6
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.54%
CPF218B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 5,500
วันที่ออก: 02 สิงหาคม 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 02 สิงหาคม 2564อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.90%
CPF205A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 6,500
วันที่ออก: 03 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 03 พฤษภาคม 2563อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.21%
CPF235A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 5,500
วันที่ออก: 13 พฤษภาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 13 พฤษภาคม 2566อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.98%
CPF237A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 1,940
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2566อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.97%
CPF257B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,000
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2568อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.28%
CPF277B

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,000
วันที่ออก: 29 กรกฎาคม 2558
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 29 กรกฎาคม 2570อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.51%
CPF204A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 3,060
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2563อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.28%
CPF244A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,500
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2567อายุหุ้นกู้: 8
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.11%
CPF314A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 2,500
วันที่ออก: 12 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 12 เมษายน 2574อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.73%
CPF204A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 1/2560
มูลค่า(ล้านบาท): 15,000
วันที่ออก: 2 มีนาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน: N/Aอายุหุ้นกู้: N/A
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
ปีที่ 1-5 = 5%
ปีที่ 6-25 = 5-yr GovBond+2.83%+0.25%
ปีที่ 26-50 = 5-yr GovBond+2.83%+1%
ปีที่ 51 เป็นต้นไป = 5-yr GovBond+2.83%+2%
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
CPFTH211A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 7,450
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2564อายุหุ้นกู้: 5
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.10%
CPFTH231A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 2,150
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2566อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.47%
CPFTH261A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 3,350
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2569อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.87%
CPFTH281A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 3,050
วันที่ออก: 20 มกราคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 20 มกราคม 2571อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
4.15%
CPFTH207A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 1
มูลค่า(ล้านบาท): 5,000
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2563อายุหุ้นกู้: 4
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
2.51%
CPFTH237A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2
มูลค่า(ล้านบาท): 3,300
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2566อายุหุ้นกู้: 7
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.09%
CPFTH267A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 3
มูลค่า(ล้านบาท): 1,400
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2569อายุหุ้นกู้: 10
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.46%
CPFTH287A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 4
มูลค่า(ล้านบาท): 1,100
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2571อายุหุ้นกู้: 12
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.65%
CPFTH317A

ชื่อหุ้นกู้: หุ้นกู้ CPFTH ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 5
มูลค่า(ล้านบาท): 2,200
วันที่ออก: 15 กรกฏาคม 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน: 15 กรกฏาคม 2574อายุหุ้นกู้: 15
อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%):
3.95%