เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วย
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางอรุณี วัชรานานันท์
กรรมการบริหาร
นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์
กรรมการบริหาร
นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข
กรรมการบริหาร
น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์
กรรมการบริหาร
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
กรรมการบริหาร
นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์
กรรมการบริหาร
นายสมภพ มงคลพิทักษ์สุข
กรรมการบริหาร
นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์
กรรมการบริหาร
นายไพศาล จิระกิจเจริญ
กรรมการบริหาร
นายวรวิทย์ เจนธนากุล
กรรมการบริหาร
นายณัฐวัฒน์ ชุณหวุฒิยานนท์
กรรมการบริหาร
นางกอบบุญ ศรีชัย
กรรมการบริหาร
อำนาจของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
 • การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
  1. (ก) รายจ่ายลงทุนของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
  2. (ข) การซื้อหรือได้มาซึ่งเงินลงทุนในหุ้นหรือส่วนของทุนของนิติบุคคลใดๆ โดยบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีมูลค่าของรายการ ไม่เกิน 800 ล้านบาท แต่มิให้รวมถึงรายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือของบริษัทย่อย
  3. (ค) การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทที่ต้องจดทะเบียนนิติกรรมกับสำนักงานที่ดิน ได้แก่
   (i) การซื้อหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี
   (ii) การขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร แล้วแต่กรณี
   (iii) การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ
 • ด้านเงินทุน
  1. (ก) การรับวงเงินสินเชื่อการค้า / สินเชื่อหมุนเวียน (Trade / Working Capital Facilities) ระหว่างบริษัทกับธนาคาร
  2. (ข) การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
 • ด้านบุคลากร
  1. (ก) แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับ CEO-1 และ CEO-2
  2. (ข) การแต่งตั้ง / โยกย้ายผู้บริหารในระดับ CEO-1 และ CEO-2
  3. (ค) การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในระดับ CEO-1 และ CEO-2
 • ด้านการกำกับดูแล
  แผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของกลุ่มบริษัท
  การออกงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร
 • กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. (ก) กลยุทธ์องค์กร เป้าหมาย & แผนธุรกิจระยะยาว และงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  2. (ข) รายจ่ายลงทุนของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าของรายการเกินกว่า 800 ล้านบาทขึ้นไป
  3. (ค) การขายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทหรือของบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าตามบัญชีเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
  4. (ง) การเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  5. (จ) การเสนอแต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ของบริษัท
 • ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. (ก) ผลการดำเนินการตามแผนงานบริหารความเสี่ยง และสอบทานความมีประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง
  2. (ข) ความคืบหน้าของโครงการลงทุน และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการลงทุนนั้นๆ
  3. (ค) การดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากร
  4. (ง) การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับ CEO-3
  5. (จ) การแต่งตั้ง / โยกย้ายผู้บริหารในระดับ CEO-3
  6. (ฉ) การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในระดับ CEO-3
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร และรายงานผลการประเมิน รวมทั้งกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x