เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
สวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับ เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเด็นเชื้อดื้อยาได้ถูกยกระดับเป็นวาระสำคัญระดับโลก เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีสูงถึงเกือบหนึ่งล้านคน ซึ่งประเมินว่าหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะทวีสูงขึ้นอีกหลายสิบเท่า หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ กระทั่งมีการคาดการณ์ไว้ว่าโลกอาจจะก้าวเข้าสู่ยุค Post - Antibiotic Era ที่คนจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้ง1
บริษัทตระหนักดีว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีครอบคลุมการดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร เราจึงมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการ และนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม รวมถึงมีคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อขับเคลื่อน "นโยบายและเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว" และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาต้านจุลชีพเพื่อสนับสนุน "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์" ที่ปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกกิจการของบริษัทและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

1 Review on Antimicrobial, 2014: https://amr-review.org/

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายและความมุ่งมั่น
ประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักอิสระ 5 ประการ เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของประเทศและประเทศคู่ค้า รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับ
การวิจัยและพัฒนา
เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
การตรวจประเมิน
ได้รับการตรวจประเมินด้วยหน่วยงานภายใน และ/หรือโดยหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรม รวมถึงเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และประเด็นสำคัญอันนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาโครงการ ความคิดริเริ่ม หรือแผนการ พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนและส่งเสริม
สนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าและเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัท
ความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร
สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์และร่วมพัฒนาแนวทางที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

ความมุ่งมั่น :

ดำเนินธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล

เป้าหมาย :

 • ร้อยละ 100 ของสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับหลักอิสระ 5 ประการ และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล โดย

  • ร้อยละ 100 ฟาร์มไก่เนื้อในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์กำกับดูแลด้านฟาร์มไก่เนื้อ ภายในปี 2563
  • ฟาร์มไก่ไข่ในกิจการประเทศไทยเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ด้วยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 5 ล้านฟองต่อปี
  • ร้อยละ 100 ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม
   • - ภายในปี 2568 สำหรับกิจการประเทศไทย
   • - ภายในปี 2571 สำหรับกิจการต่างประเทศ

ผลการดำเนินงานปี 2563 :

 • ฟาร์มไก่เนื้อมีเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์กำกับดูแลด้านฟาร์มไก่เนื้อ*

  • - ร้อยละ 100 สำหรับกิจการประเทศไทย
  • - ร้อยละ 100 สำหรับกิจการต่างประเทศ
 • ฟาร์มไก่ไข่ในกิจการประเทศไทยเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ด้วยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 7 ล้านฟองจากปี 2562 (ปี 2563 มีกำลังการผลิตรวม 12 ล้านฟอง)**

 • ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม***

  • - ร้อยละ 43 สำหรับกิจการประเทศไทย
  • - ร้อยละ 15 สำหรับกิจการต่างประเทศ****
 • * จากการอบรมเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์จากสถาบัน AW Training ประเทศอังกฤษ
 • ** จากโครงการนำร่องที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี
 • *** จากการเสริมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงสัตว์เป็นแบบคอกขังรวมที่สนับสนุนให้แม่พันธุ์อุ้มท้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ทั้งในฟาร์มของบริษัทและของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ในกิจการประเทศไทยและกิจการในต่างประเทศ
 • **** เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บข้อมูล
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x