เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
สวัสดิภาพสัตว์มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึงได้รับ เป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเด็นเชื้อดื้อยาได้ถูกยกระดับเป็นวาระสำคัญระดับโลก เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีสูงถึงเกือบหนึ่งล้านคน ซึ่งประเมินว่าหากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะทวีสูงขึ้นอีกหลายสิบเท่า หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ กระทั่งมีการคาดการณ์ไว้ว่าโลกอาจจะก้าวเข้าสู่ยุค Post - Antibiotic Era ที่คนจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้ง1
บริษัทตระหนักดีว่าสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีครอบคลุมการดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางอาหาร เราจึงมุ่งพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสัตว์ตามหลักอิสระ 5 ประการ และนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม รวมถึงมีคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพื่อขับเคลื่อน "นโยบายและเป้าหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ระยะยาว" และคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาต้านจุลชีพเพื่อสนับสนุน "วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์" ที่ปฏิบัติใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกกิจการของบริษัทและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

1 Review on Antimicrobial, 2014: https://amr-review.org/

แนวทางการบริหารจัดการ

การประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น
ภายใต้หลักอิสระ 5 ประการ เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับของประเทศผู้ผลิตและประเทศคู่ค้า
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูตามหลักสวัสดิภาพสัตว์
การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้คู่ค้าและเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ของบริษัท
การตรวจประเมิน
โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานอิสระภายนอก เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรม รวมถึงรับคำแนะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาการดำเนินงาน
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร
ได้แก่ คู่ค้าธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันด้านการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์และร่วมยกระดับการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

ความมุ่งมั่น :

ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบาย มีอาหารและน้ำที่เพียงพอ

เป้าหมายปี 2573 :

  • ร้อยละ 100 ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้รับการเลี้ยงดู ในระบบคอกขังรวม
  • เพิ่มกำลังการผลิตของไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน ร้อยละ 30 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2563
  • ร้อยละ 100 ของการเลี้ยงไก่เนื้อได้รับการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ผลการดำเนินงานปี 2565 :

  • ร้อยละ 40 ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม

  • กำลังการผลิตของไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 200 ต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2563

    • - ปี 2563 มีกำลังการผลิตรวม 12 ล้านฟอง
    • - ปี 2565 มีกำลังการผลิตรวม 60 ล้านฟอง
  • ร้อยละ 60 ของการเลี้ยงไก่เนื้อได้รับการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x