เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ด้วยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้ยาในสัตว์อย่างไม่ถูกต้องย่อมจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อตัวสัตว์ ผู้เลี้ยง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance: AMR) และปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก บริษัทจึงได้ลงนามแสดงเจตจำนงสนับสนุนความพยายามของสหประชาชาติในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (United Nations efforts to combat antimicrobial resistance) ในการประชุมสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Summit) เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาห่วงโซ่อาหารโปรตีนจากสัตว์และระบบสุขภาพด้วยแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว1” ภายใต้ความมุ่งมั่นสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
 • 1. การพัฒนามาตรฐานสากลในการใช้ยาปฏิชีวนะในการปศุสัตว์
 • 2. การสนับสนุนให้ยุติการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโต
 • 3. การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
 • 4. การพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวแพทยศาสตร์เพื่อการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • 5. การปรับปรุงระบบการตรวจและการรายงานการดื้อยาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นนี้ บริษัทได้ประกาศวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ในปี 2560 มุ่งเน้นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และยึดหลักความยั่งยืนด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบและสมเหตุสมผล เป็นหลักปฏิบัติหนึ่งเดียวทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัท และฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร โดย
 • ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการรับรองให้ใช้เฉพาะในคนเท่านั้น (Human-Only Antibiotics)
 • ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการรับรองให้ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (Shared-Class Antibiotics) ที่สำคัญทางการแพทย์ของมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต (Growth Promotor)
 • ปราศจากการใช้ฮอร์โมน เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต(Growth Promotor)
ขณะเดียวกัน การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปเพื่อการรักษา (Therapeutic Uses) สำหรับดำรงไว้ซึ่งหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม (Veterinary Oversight) เท่านั้น และยาทุกชนิดที่ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยก่อน
ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาในธุรกิจการเลี้ยงสุกรและไก่เนื้อ โดยจะไม่เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม “Highest Priority Critically Important Antimicrobials: HPCIAs” ประเภทที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในคนเท่านั้น (Human Only Antibiotics) หรือประเภทที่ผ่านการรับรองให้ใช้ทั้งในคนและสัตว์ (Shared-Class Antibiotics) ซึ่งกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ตามประกาศใน Critically Important Antimicrobials for Human Medicine ฉบับที่ 5 นอกจากนี้ เราได้ยกเลิกการใช้ยา โคลิสติน (Colistin) ในธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อและสุกรมาตั้งแต่ปี 2558 และ2560 ตามลำดับ
บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยร่วมมือกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาเชื้อดื้อยาในฟาร์มสุกรของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 3 งานวิจัย ดังนี้
 • การศึกษายีนดื้อยา (Antimicrobial Resistance Genes) ในฟาร์มสุกรที่มีรูปแบบการใช้ยาที่แตกต่างกัน
 • การศึกษายีนดื้อยาโคลิสติน (MCR-1) ในฟาร์มสุกร
 • การศึกษาเชื้อดื้อยาจากแบคทีเรีย โปรไบโอติก (Probiotics) ทุกชนิดที่มีการใช้ในฟาร์มสุกร
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้มีการทดลองใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการรักษาอาการป่วยของสุกร เช่น การใช้ใบทิ้งถ่อน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนที่ใช้รักษาอาการท้องเสียในลูกสุกรรวมถึงการใช้โปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีเพื่อช่วยลดปัญหาท้องเสียในสุกรด้วย
ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินการลด ละ เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สายธุรกิจผลิตไก่เนื้อครบวงจรมีนบุรีได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก “การเลี้ยงไก่แบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการผลิต ตั้งแต่โรงฟักไก่เนื้อ ฟาร์มไก่เนื้อ จนถึงโรงชำแหละและแปรรูป (Raised Without Antibiotics: RWA)” จาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่มีการนำโปรไบโอติกและสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในการรักษาไก่ที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทำให้ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะทุกชนิดในฟาร์มไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตของบริษัทและของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
สำหรับธุรกิจเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งนั้น ปัจจุบันการเพาะลูกกุ้งไม่มีความจำเป็นต้องตัดก้านตาแม่กุ้ง เพื่อเร่งการวางไข่ เนื่องจากเรานำนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ทำให้แม่กุ้งสร้างไข่และวางไข่ได้ดีกว่าการตัดก้านตาแม่กุ้ง
สำหรับธุรกิจการเลี้ยงกุ้ง มีการนำโปรไบโอติกมาใช้ ช่วยให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
1สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) เป็นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่รวมเอาแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำสู่การมีสุขภาพที่ดีโดยรวม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x