เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
องค์การสหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะยุติความหิวโหยและภาวะการขาดสารอาหารภายในปี 2573 แต่มีความท้าทายหลายประการที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะโรคระบาด ข้อขัดแย้ง สภาพอากาศแปรปรวน รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ[1] ขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 พันล้านคนในปี 2593[2] ยิ่งผลักดันให้ความมั่นคงทางอาหารของโลกอยู่ในภาวะเปราะบางยิ่งขึ้น การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรจึงนำวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดสาร ปลอดภัย และมีสารอาหารสำหรับทุกช่วงวัย เพียงพอต่อความต้องการ ในราคาที่เข้าถึงได้ อันนำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
[1] 2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online).
[2] United Nation, World Population Prospects 2019: มิถุนายน 2019.

แนวทางการบริหารจัดการ

การประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น
ประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนา
พัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของงาน ตั้งแต่อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหาร
การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startup) สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่กระตุ้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสากล
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารขององค์กร

ความมุ่งมั่น :

ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด และสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ผ่านการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว

เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย) :

  • ร้อยละ 40 ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว (CPF Green Revenue)
  • การเรียกคืนสินค้าที่ส่งผลต่อสุขภาพของสาธารณชนเป็นศูนย์

ผลการดำเนินงานปี 2565 :

  • ร้อยละ 37 ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว
  • การเรียกคืนสินค้าเป็นศูนย์
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x