เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ในทุกวันนี้โลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ส่งผลให้อัตราการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้บริษัทต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้าและกระบวนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

หนึ่งในค่านิยมพื้นฐานของซีพีเอฟ (CPF Way) คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์ ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความสามารถ กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ที่พนักงานสามารถนำมาต่อยอดในการทำงานทั้งในกระบวนการทำงานและสินค้า เพื่อช่วยให้การทำงานง่าย รวดเร็ว และยังสามารถส่งต่อคุณภาพสินค้าที่ดี ปลอดภัย และอร่อยถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคได้ในราคาที่เหมาะสม

ในปี 2564 ซีพีเอฟได้จัดตั้ง “คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาประสิทธิภาพซีพีเอฟ” ขึ้น
โดยได้นำมาตรฐานการบริหารนวัตกรรมระดับโลก ISO56002 มาประยุกต์ใช้ และมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก 6 ด้าน ดังภาพด้านล่าง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรทุกระดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินงานภายใต้ 4 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

  1. สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม – สร้างบรรยากาศและสนับสนุนให้พนักงานทุกคน คิดค้นและสรรค์สร้างโครงการนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร และนำไปสู่การพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการใหม่
  2. ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ – ขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
  3. สร้างเครือข่ายนวัตกรรมและระบบนิเวศระดับโลก – รวบรวมองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรรมของบริษัท ตลอดจนการประสานงาน และการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างองค์กรในเครือข่าย
  4. เป็นบริษัทสำหรับผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) – เป็นสถาบันรวบรวมคนเก่งและคนดีของสังคม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจและโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและคนเก่งให้เข้ามาร่วมองค์กร และพัฒนาองค์กรต่อไป

ความร่วมมือเพื่อนวัตกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • ภาครัฐ อาทิ หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษาและโรงพยาบาล
  • ภาคเอกชน อาทิ การสนับสนุน โปรเว็ก เอเชีย (Proveg Asia) งาน Asia-Pacific Agri-Food Innovation Summit และ โครงการ Corporate Spark 2021
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x