เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.cpfworldwide.com การใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ โดยในบางครั้งบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และการใช้งานของท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามในข้อตกลงนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
1. การใช้บริการ
ทางบริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและคุณสมบัติทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือการระงับ แก้ไข หรือข้อมูลใดก็ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
2. ทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์นี้ ได้รับสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง กราฟฟิก หรือที่ครอบคลุม ที่เรียก ‘เนื้อหา’ โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหานั้นเท่านั้น โดยมิอาจให้ใช้สู่การกระทำใด ๆ อื่น ที่มิได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
3. ข้อไม่รับประกัน
เนื้อหาที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์ อ้างอิงข้อมูลมาจากหลายแหล่งฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลอีกขั้นอีกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับรองใด ๆ ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์
4. การลิงก์กับข้อมูลภายนอก
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางบริษัท มิได้เป็นผู้รับผิดชอบในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเว็บบุคคลที่สามนั้น ทางบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น
5. การอนุญาตเข้าถึง
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้อนุญาต แก้ไขเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหา ในการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด บุคคลอื่น โดยไม่ต้องมีการระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
6. ข้อจำกัดความรับผิด
ท่านรับทราบว่าบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น ทั้งความเสียหายโดยตรงและทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน และต้องไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งหมดทั้งสิ้น
7. การชดใช้ค่าเสียหาย
กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านตกลงที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ซีพีเอฟ สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นจากกรณี ซีพีเอฟ ได้ประสบหรือได้รับผลจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
8. แนวทางปฏิบัติออนไลน์
ท่านยินยอมที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามที่ถูกกฎหมาย โดยมิยอมให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หมิ่นประมาท และมุ่งร้าย หรืออันใดที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้
9. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและการตีความ ภายใต้ข้อบังคับจากกฎหมายไทย
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x