เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
อาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกถึง 8 ล้านคนในแต่ละปี และคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) กว่า 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี 2573[1] ขณะที่ประเทศไทย ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณสูงถึง 302,367 ล้านบาทต่อปี ในการรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง[2] ซีพีเอฟในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย พร้อมแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค ตามความมุ่งมั่นในการทำการค้าอย่างรับผิดชอบ เพื่อมีส่วนร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหานี้
  • [1] 2021 The state of food security and nutrition in the world “Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2021, ISSN 2663-807X (online).
  • [2] กรมควบคุมโรค รณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2564 ตระหนักถึงการดูแลรักษาโรคเบาหวานให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง, กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 12 พฤศจิกายน 2564.

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่น ประกาศความมุ่งมั่นภายใต้หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น นโยบายสุขโภชนาการ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสุขโภชนาการ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย
การสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี รวมถึงการสื่อสารข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอ
การสนับสนุนการเข้าถึงอาหาร เพิ่มการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี รวมถึงการบริโภคอย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางที่หลากหลายในราคาที่เข้าถึงได้

ความมุ่งมั่น :

สนับสนุนอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการ

เป้าหมายปี 2573 (กิจการประเทศไทย) :

  • เข้าถึงผู้บริโภคจำนวน 35 ล้านรายต่อวัน ด้วยอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี
  • ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น

ผลการดำเนินงานปี 2564 :

  • ผู้บริโภค 9 ล้านรายต่อวัน เข้าถึงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี
  • ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x