เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
หลักการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย และจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
แนวปฏิบัติ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
เรื่องทั่วไป
1.กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอภายในกำหนดเวลา เป็นต้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.กำกับดูแลมิให้คณะกรรมการของบริษัทถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
3.ส่งเสริมให้มีการดำรงสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) มากกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4.ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
5.กรณีผู้ถือหุ้นจะเข้าทำข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders Agreement) บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลมิให้ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นนั้นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
6.ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ
การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
7.กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
7.1วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในการผ่านมติแต่ละวาระ พร้อมด้วยข้อมูลเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระในวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณา เพื่อการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและของบริษัทโดยรวม
7.2ประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก กรณีที่เป็นการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นต้น เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
7.3ชื่อผู้สอบบัญชีซึ่งจะเสนอแต่งตั้ง บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
7.4นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระการจ่ายเงินปันผล
8.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
9.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
10.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยง่าย
11.จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่เพียงพอในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้สามารถดำเนินการประชุมได้อย่างรวดเร็ว และผลการลงมติมีความถูกต้อง แม่นยำ
12.ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนรวมทั้งผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
13.จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
14.ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายชี้แจงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงมติ
15.ในระหว่างการประชุม ให้ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายแจ้งต่อที่ประชุมถึงข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่เสนอ รวมทั้งแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระ
16.จัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้มีการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
17.จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
18.เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
19.จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม รวมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x