เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูปของบริษัทประกอบด้วย การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทได้คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ตลอดกระบวนการเลี้ยงควบคู่ไปกับการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปขั้นพื้นฐาน (เนื้อสัตว์แบ่งเป็นชิ้นส่วน) และไก่ไข่ และมีประเภทของสัตว์หลักได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และกุ้ง บริษัทดำเนินธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูปใน 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม จีน รวมถึง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา ตุรเคีย ลาว โปแลนด์ ศรีลังกา และการลงทุนในแคนาดา และบราซิล โดยแต่ละประเทศมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโอกาสทางการตลาดและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ในปี 2565 ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูปมีรายได้ จากการขายรวม 339,686 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของ รายได้จากการขายรวมของบริษัท
  • บริษัทพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงพอ และการออกแบบฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) เพื่อป้องกัน การนำเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม และอีกทั้งระบบการเลี้ยงยังคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ด้วย
  • บริษัทคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและความต้องการของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยสายพันธุ์ถูกพัฒนาตามพื้นฐาน วิชาพันธุศาสตร์ เพื่อให้ได้พันธุ์สัตว์ที่แข็งแรง และสามารถต้านทานโรคได้ดี ให้ผลผลิตสูง
  • การเลี้ยงสัตว์ บริษัทได้พัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการความใส่ใจ ในสวัสดิภาพสัตว์ ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อพื้นที่ ไม่ใช้ฮอร์โมนในการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อให้สัตว์นั้น ได้อยู่ภายใต้การเลี้ยงที่ปราศจากความทุกข์ทรมาน และมีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ
  • ขั้นตอนการแปรรูปขั้นพื้นฐาน บริษัทปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ในการแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นพื้นฐาน ทั้งในกระบวนการขนส่งและกระบวนการแปรรูป
  • บรรจุภัณฑ์ที่บริษัทเลือกใช้ได้คำนึงถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้ถาดพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ที่เรียกว่า Polylactic Acid (PLA) ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ การเก็บอาหาร
  • การขายและช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับพันธุ์สัตว์ รวมถึงสัตว์มีชีวิตส่วนใหญ่เป็นการขายที่หน้าฟาร์ม สำหรับ ส่วนชิ้นส่วนเนื้อสัตว์ ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ มีช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านตัวแทนจำหน่าย ตลาดสด (Traditional Market) ช่องทางการค้าส่ง ค้าปลีกที่ทันสมัย (Modern Trade)
    ทั้งนี้ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์มีการเติบโตตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงเนื้อสัตว์ ที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้สะดวกขึ้น
สัตว์บก
ดูรายละเอียด
สัตว์น้ำ
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x