เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

บริษัทดำเนินธุรกิจการเพาะพันธุ์สัตว์และการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า โดยมีประเภทสัตว์หลักคือ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์และกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ โดยทุกขั้นตอนของการผลิตสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าให้กับผู้บริโภค
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์บกในรูปแบบโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System)
การเลี้ยงสัตว์บก ภายใต้ระบบปรับอากาศภายในโรงเรือน  มีเทคโนโลยีการให้อาหารและน้ำอัตโนมัติ สามารถปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน ทำให้สัตว์อยู่สบาย ไม่เครียด เติบโตได้ดีตามศักยภาพของพันธุ์สัตว์ ทั้งยังมีมาตรการระบบควบคุมและป้องกันพาหะนำโรคเข้าสู่ฟาร์ม โดยควบคุมการเลี้ยงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการใช้ระบบไบโอแก๊สในฟาร์มสุกร ที่ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในฟาร์มได้อีกด้วย
นอกจากนี้บริษัท ยังได้พัฒนารูปแบบของฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาสู่ฟาร์มสีเขียว โดยมีฟาร์มสุกรของบริษัทเป็นต้นแบบ และขยายไปสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ และฟาร์มเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน
ซีพีเอฟใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพในการเลี้ยงต่อพื้นที่
ทีมงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์ได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงสัตว์บนแนวคิดของการเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์แต่ละประเภท ผสมผสานกับการมีพันธุ์ที่แข็งแรงและอาหารสัตว์ที่มีโภชนาการสอดคล้องกับแต่ละวัยของสัตว์ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นสารต้องห้ามในการเลี้ยง และสัตว์นั้นจะต้องได้อยู่ภายใต้การเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health : OIE) และ มาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของสหภาพยุโรปมาใช้ ที่คำนึงถึงความเป็นอิสระของสัตว์เลี้ยง 5 ประการ คือ สัตว์ต้องปราศจากการหิวกระหาย ปราศจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ปราศจากความเจ็บปวดหรือโรคภัย ปราศจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์
นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพทั่วไปที่บริษัทได้รับแล้ว ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทยังได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล
  • Genesis G.A.P. มาตรฐานสากลในการปฏิบัติที่ดีด้านสวัสดิภาพสัตว์
  • QS Standard มาตรฐานประเทศเยอรมัน ด้านการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต
  • มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ตามธรรมชาติ
พันธุ์สัตว์ของกลุ่มซีพีเอฟจึงมีคุณภาพ แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาวะการเลี้ยงและสอดคล้องกับความต้องการบริโภคในแต่ละประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงสายพันธ์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น
  • พัฒนาสายพันธุ์ปลาทับทิม ซึ่งมีรสชาติดี มีเนื้อมาก ไม่มีกลิ่นโคลน
  • พัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาว แวนนาไมท์ ที่มีความแข็งแรงในการต้านทานโรคและเติบโตเร็ว
  • พัฒนาสายพันธุ์หมูขุนคุโรบูตะ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้เนื้อนุ่มและมีรสชาติดี
  • พัฒนาสายพันธุ์แม่สุกร ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ลูกดก เนื้อสุกรมีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของตลาด
นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งระบบโรงเรือนปิด
ซีพีเอฟวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอันทันสมัย ทำให้ได้มาซึ่งระบบการเลี้ยงด้วยการใช้โรงเรือนปิดเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง ป้องกันโรคระบาดและสัตว์พาหะจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพิ่มศักยภาพการผลิตต่อพื้นที่และให้ผลผลิตกุ้งที่สะอาด แข็งแรง ปราศจากโรคได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
บริษัทนำเทคโนโลยีกรองน้ำระบบอัลตราฟิลเตรชันมาใช้ในการปรับสภาพน้ำ ซึ่งสามารถกรองเชื้อที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้ได้น้ำให้สะอาด ปราศจากเชื้อที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำก่อนนำเข้าระบบการเลี้ยง และใช้หลักเทคโนโลยีชีวภาพในการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ทดแทนการเปลี่ยนถ่ายน้ำจากภายนอกพื้นที่เลี้ยง ลดโอกาสการปนเปื้อน ทำให้เกิดการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ริเริ่มโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นรายแรกของภูมิภาคเอเชีย
บริษัทได้ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยไว้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) รวม 148 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ไก่ กุ้ง หมู นม และอาหารสัตว์ และได้การรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุต พริ้นท์ (ฉลากลดโลกร้อน) ของผลิตภัณฑ์ 4 รายการ ได้แก่ ไก่สด ไก่มีชีวิต ลูกไก่ และเกี๊ยวกุ้งตราซีพี
สัตว์บก
ดูรายละเอียด
สัตว์น้ำ
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x