dcsimg

เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

"3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน"ซีพีเอฟขับเคลื่อนภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคคลากรด้วยความเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชนขณะเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่
อาหารมั่นคง
ไม่หยุดนิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ
ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร
สังคมพึ่งตน
สนับสนุนการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
พัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน
สนับสนุนคุณภาพชีวิตชุมชน
ดินน้ำป่าคงอยู่
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลระบบนิเวศ
บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นฐานความยั่งยืน

อิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ดูโครงการ
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง
ดูโครงการ
ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน
ดูโครงการ
คืนสุขผู้สูงวัย
ดูโครงการ