เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ป่าเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง

ความสำคัญของป่าชายเลน

ป่าชายเลน(Mangrove Forest) คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์หลายชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไป ตามบริเวณทีเป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายทะเล
พันธุ์ที่มีมากและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเสียงอีกอย่างว่า 'ป่าโกงกาง'

สถานการณ์ป่าชายเลน

ในช่วงปี 2518-2539 พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลงจากปี 2504 กว่าร้อยละ 50
อย่างไงก็ดี นับจากปี 2539 เป็นต้นมา พื้นที่ป่าชายเลนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากโครงการปลูกฟื้นฟู

จำนวนพื้นที่ป่าชายเลนของไทย

สาเหตุของปัญหาในการจัดการป่าชายเลน

การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลน
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
การขยายพื้นที่
เมืองและอุตสาหกรรม
ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
ที่เหลืออยู่ในอุดมสมบูรณ์
ความรู้ความเข้าใจของป่าชายเลนยังไม่เพียงพอ
และไม่ถูกต้องในกลุ่มบุคคลระดับต่างๆ

แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ปลูก
ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ผ่านการส่งเสริมกระบวนการเข้าถึงความรู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าของป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งควบคู่ไปกับปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ผ่าน 4 ชั้นตอน
ปัน
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการปลูกและการดูแลป่าชายเลยตลอดจนกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ป้อง
ปกป้องป่าชายเลนด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายและภาคประชาสังคมบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน
1 เพาะกล้า
ด้วยเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพบนพื้นที่เพาะชำ ที่มีสภาพแวดล้อมทั้งความชื้น ออกซิเจน อุณหภูมิ และแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการเจร้ญเติบโต ผ่านการบำรุงรักษาก่อนนำไปปลูก
4 วัดผล
โดยการติดตามและรายงานผล ทั้งปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงจำนวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์
4
ขั้นตอนสำคัญ
การปลูกป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง
2 ลงปลูก
โดยคำนึงถึงระบบนิเวศ อาทิ ความลึกของน้ำ กระแสน้ำ พันธุ์ไม้ มีความเหมาะสมกับพื้นที่เป็นต้น
3 ดูแล
ด้วยการปลูกซ้ำหากมีต้นไม้เสียหาย การขูดเพรียงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคํญที่จะยับยั้งการเจริญเติบโต การกำจัดวัชพืชต่างๆ เพื่อลดการแก่งแย่งอาหาร และการดูแลอื่นๆ ที่เหมาะสม

จากความมุ่งมั่นสู่ความร่วมมือ

ความมุ่งมั่น

ด้วยความสำคัญของป่าชายเลน ที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างบกและทะเลเป็นศูนย์รวมความหลากหลายที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต อันนำมาซึ่งการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถปลูกป่าชายเลยแล้วกว่า 5,600 ไร่ ณ พื้นที่ป่าชายเลน 17 จังหวัด ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
logo-green icon-area พื้นที่ป่าชายเลน icon-spot พื้นที่ปลุกป่าชายเลนโดย CPFตั้งแต่ปี 2536-2556
พื้นที่
พื้นที่ปลูกใหม่
ไร่
พื้นที่อนุรักษ์
ไร่
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x