เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน ดังนี้
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • กำหนดนโยบายหลักและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  • ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
  • ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
  • ทบทวนเป้าหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลและข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  • ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x