เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังนำมาซึ่งความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและความไว้วางใจจากสังคม

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรบนพื้นฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นพื้นฐานหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้ทิศทางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยหลักความเป็นธรรม คุณธรรม ความถูกต้อง ความโปร่งใส ของค่านิยมพื้นฐานของซีพีเอฟ 6 ประการ (CPF Way) โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงานพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนที่มีทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
การดำเนินงานด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสด้วยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งสอดคล้องกันกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
การบริหารความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งในประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและด้านความยั่งยืนขององค์กรและทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
การปฏิบัติตามกฏหมาย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อการดำเนินธุรกิจและเติบโตที่ยั่งยืนในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ

ความมุ่งมั่น :

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมาย :

สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกื้อหนุนความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x