เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
สถานการณ์โลกในปัจจุบันผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง อัตราการแข่งขันการจ้างงานที่มีคุณภาพในตลาดเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงจำเป็นจะต้องปรับแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งและความสุขภายในองค์กรให้พนักงานพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์

แนวทางการบริหารจัดการ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาทักษะและ ศักยภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมให้สามารถดำ􀃅เนินงาน ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค์กร และขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่ครอบครัวของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และคนในสังคม
การบริหาร ‘คนเก่ง คนดี’ ให้คงอยู่กับองค์กร และดึงดูดคนเก่ง คนดี (Talent) สู่องค์กร วางแผนการเติบโตในเส้นทางอาชีพของพนักงาน พร้อมกับวางแผนทดแทนตำแหน่งสำคัญเพื่อรองรับการขยายของธุรกิจอย่างยั่งยืน
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ค่านิยมองค์กร 6 ประการ หรือ “CPF Way” ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการหล่อหลอมให้พนักงานทุกระดับชั้น มีความตระหนักรู้ เข้าใจ ยอมรับ และนำค่านิยมองค์กรไปปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นสร้างความผูกพันของพนักงานผ่านทางโครงการ CPF@Heart เพื่อยกระดับความผูกพันองค์กรของพนักงานซึ่งจะช่วยให้พนักงานสร้างผลลัพธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
การบริหารอัตรากำลังบุคลากร พิจารณาโครงสร้างการทำงานและวิเคราะห์แนวทางการบริหารบุคคลให้สอดรับกับแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจและวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความมุ่งมั่น :

ยกระดับวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากร และสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยสร้างความผูกพันของพนักงาน เพื่อการสรรหา จัดการ พัฒนา และดึงดูดบุคลากรที่ดีและมีทักษะที่เหมาะสมในซีพีเอฟ

เป้าหมายปี 2573 :

สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรจำนวน 3 ล้านชั่วโมง ภายในปี 2573

ผลการดำเนินงานปี 2565 :

สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร 1,772,551 ชั่วโมง

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x