เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

อาหารมั่นคง

ความก้าวหน้า :
กำลังดำเนินการ
บรรลุเป้าหมาย
อาหารมั่นคง
นวัตกรรม
อาหาร
ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี ภายในปี 2563
 • พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีขึ้น
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม
 • สร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สวัสดิภาพสัตว์
ร้อยละ 100 ของสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูทีสอดคล้องกับหลักอิสระ 5 ประการ และมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบและสมเหตุสมผล * *
 • มุ่งสู่ระบบการเลี้ยงแบบคอกขังรวมสำหรับฟาร์มสุกรแม่พันธ์ุอุ้มท้อง
 • พัฒนาไปสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระในโรงเรือน หรือ Cage Free
 • มีเจ้าหน้าที่สวัสดีภาพสัตว์กำกับดูแลด้านฟาร์มไก่เนื้อในทุกประเทศ (Poultry Welfare Officer: PWO)
 • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อวัตถุประสงค์ป้องกันโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ชนิด Shared - Class เพื่อวัตถุประสงค์เร่งการเจริญเติบโต
การเข้าถึง อาหาร และความรู้ เพื่อการบริโภค อย่างยั่งยืน
1,300,000 รายของเด็ก เยาวชน รวมถึงผู้บริโภค สามารถเข้าถึงอาหาร การเรียนรู้ และทักษะ เกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านการโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน ภายในปี 2563
 • ส่งมอบอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
 • ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการ
 • ส่งเสริมผู้บริโภคให้เข้าถึงการเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน
 • ลดสัดส่วนการสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste)

สังคมพึ่งตน

สังคมพึ่งตน
บุคลากร
ร้อยละ 100 ของผู้นำและพนักงานผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความยั่งยืน ภายในปี 2563
 • พัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาตนเอง และสนับสนุนการดำเนินธรุกิจอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน (ครอบคลุมพนักงานและผู้รับเหมา)
คู่ค้าธุรกิจ
ร้อยละ 100 ของคู่ธุรกิจหลักในกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน ภายในปี 2563
 • สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้มีการตรวจประเมินตนเองด้าน ความยั่งยืน
 • ตรวจประเมินความยั่งยืนคู่ค้าธุรกิจหลัก
ชุมชน
50,000 รายของเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง ได้รับการส่งเสริม อาชีพและคุณภาพชีวิต ภายในปี 2563
 • สร้างคุณค่าทางสังคม โดยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง

ดินน้ำป่าคงอยู่

ดินน้ำป่าคงอยู่
บรรจุภัณฑ์
ยั่งยืน
ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำมาใช้บรรจุอาหารสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือย่อยสลายได้ ภายในปี 2568 และ ปี 2573*
 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน
 • ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็นตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 25 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยการผลิตลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2568
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดกระบวนการผลิต
 • ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • จัดการความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ ตลอดกระบวนการผลิต
 • บริหารจัดการแหล่งน้ำร่วมกับชุมชน
 • สนับสนุนการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 • เพิ่มสัดส่วนรายได้สีเขียว (CPF Green Revenue) ที่มาจากผลิตภัณฑ์ อาหารที่ยั่งยืน
ความหลาก หลายทาง ชีวภาพ
9,000 ไร่ของพื้นที่ป่าชายเลนและป่าต้นน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ ได้รับการอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู ภายในปี 2563
 • การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
 • อนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ บนบกและทางทะเล

หมายเหตุ :

หากไม่ระบุไว้ หมายถึง ขอบเขตกิจการประเทศไทย

* หมายถึง ขอบเขตกิจการต่างประเทศ

** หมายถึง ขอบเขตกิจการประเทศไทยและต่างประเทศ

cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x