เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 = 8,611,242,385 หุ้น
ประเภท สัดส่วนการถือหุ้น
1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 11.06%
2. บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ 0.02%
3. นิติบุคคล สัญชาติไทย 59.88%
4. นิติบุคคล สัญชาติต่างประเทศ 29.04%
รวม 100.00%
ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วัน Record Date เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม CPG(1) ประกอบด้วย 4,596,760,804 53.38%
1.1 CPG(2) 2,154,815,835 25.02%
1.2 Jumbo Kingdom Ventures Limited(3) 920,843,330 10.70%
1.3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(4) 778,660,460 9.04%
1.4 Orient Success International Limited(3) 120,814,159 1.40%
1.5 Worth Access Trading Limited(3) 117,342,300 1.36%
1.6 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(3) 40,500,000 0.47%
1.7 Creative Light Investments Limited(3) 38,000,000 0.44%
1.8 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(5) 249,522,720 2.90%
1.9 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)(6) 99,462,000 1.16%
1.10 Plenty Type Ltd.(7) 76,800,000 0.89%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด(8) 824,682,010 9.58%
3. GIC PRIVATE LIMITED(10) 308,208,340 3.58%
4. สำนักงานประกันสังคม(9) 214,634,500 2.49%
5. STATE STREET EUROPE LIMITED(9) 199,408,696 2.32%
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED(9) 134,634,552 1.56%
7. นายปริญญา เธียรวร 56,121,400 0.65%
8. BNY MELLON NOMINEES LIMITED(11) 40,954,217 0.48%
9. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(11) 30,160,200 0.35%
10. CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH(11) 29,445,777 0.34%
ทั้งนี้ กลุ่ม CPG มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายที่ 2-6 และ 8-10 หมายเหตุ:
 • (1)
  กลุ่มรายงานตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 • (2)
  ประกอบกิจการลงทุน นำเข้า และจำหน่ายเคมีภัณฑ์และให้บริการด้านเทคนิควิชาการ โดยผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ได้แก่ บริษัท สุเมธเจียรวนนท์ จำกัด ร้อยละ 12.96 นางสมอุไร จารุพนิช ร้อยละ 8.42 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.48 นายนกุล เจียรวนนท์ ร้อยละ 6.00 บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 4.47 นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.26 นายมนัส เจียรวนนท์ ร้อยละ 4.22 นางสมศรี ล่ำซำ ร้อยละ 4.21 นายนพดล เจียรวนนท์ และนางนุชนารถ เจียรวนนท์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 3.00
 • (3)
  ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPG
 • (4)
  ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ CPG
 • (5)
  ประกอบกิจการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
 • (6)
  ประกอบกิจการซื้อและขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเป็นบริษัทย่อยทางตรงของซีพีเอฟ
 • (7)
  ประกอบกิจการลงทุน โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของซีพีเอฟ
 • (8)
  บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่างๆ (Financial Benefits) เสมือนการลงทุนในหุ้น แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • (9)
  บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) SECURITIES SERVICES โซนบี อาคารสาทรนคร ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สีลม กรุงเทพฯ 10500
 • (10)
  หน่วยงานราชการไทย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ทีมควบคุมหลักทรัพย์ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • (11)
  บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 968 อาคารเอช เอส บี ซี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500