เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ดังนี้
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
นายวินัย วิทวัสการเวช
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
  • กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
  • สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
  • สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  • กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา หารือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x