เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจอาหารสัตว์
          อาหารสัตว์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในห่วงโซ่การผลิตเนื้อสัตว์ และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ เพราะอาหารสัตว์ เป็นตัวแปรสำคัญ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการของสัตว์โดยตรง บริษัทจึงให้ความสำคัญในการคิดค้นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และพัฒนาเทคโนโลยีในด้านโภชนศาสตร์สัตว์อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทสามารถผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล บนต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และสามารถจัดจำหน่ายได้ ในราคาที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ และอาหารกุ้ง ทั้งในรูปหัวอาหารและอาหารสำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด โดยเป็นการผลิตและจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอาหารสัตว์ใน 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตุรกี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว รัสเซีย และรวมลงทุนในประเทศจีนและแคนาดา ในปี 2564 มีมูลค่ารายได้จาก การขายรวม 127,072 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท
ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ใช้สูตรอาหารที่ตรงต่อความต้องการด้านโภชนาการของประเภทและวัยของสัตว์ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ระบบขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา เป็นต้น
  • บริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่ การเลือกที่ตั้งและรูปแบบโรงงานที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งการผลิต ที่มีสาธารณูปโภครองรับ มีแหล่งน้ำเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และมีมาตรการป้องกัน การปนเปื้อนตามหลักความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย รูปแบบโรงงานมีการออกแบบด้วยหลักการโรงงานสีเขียว ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง มีกระบวนการลดของเสียโดยการนำมาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ในโรงงาน และมีการบริหารจัดการมลภาวะฝุ่นและกลิ่น ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการการผลิตอาหารสัตว์
  • สูตรการผลิตอาหารสัตว์ต้องสอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการของสัตว์แต่ละประเภทในแต่ละช่วงวัย ให้ได้รับคุณค่าทางอาหารเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโต
  • การคัดสรรวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ประกอบด้วย ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น รำข้าว และ ส่วนประกอบวิตตามินและแร่ธาตุอื่นๆ วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้การรับรอง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ดี โดยบริษัทดำเนินนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเป็นลำดับแรก เพื่อ เป็นการสนับสนุนภาคการผลิตของเกษตรกรท้องถิ่น โดยในปี 2564 กิจการของบริษัทในประเทศไทยได้รับซื้อผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาข้าวตกต่ำ
  • การผลิตและควบคุมคุณภาพ บริษัทผลิตและควบคุมการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ระบบ มาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก
  • การขายและบริการหลังการขาย บริษัทตระหนักว่าความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นั้นจะนำมาสู่ ความยั่งยืนร่วมกันของธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์และ การใช้อาหารสัตว์ที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ นั้น บริษัทดำเนินการขายตรงจากโรงงานให้แก่ เกษตรกรและขายผ่านตัวแทนจำหน่ายรวมถึงการพัฒนาการขายอาหารสัตว์ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึง เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น ทั้งนี้ตลาดอาหารสัตว์ ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ และการขยายตัวของการเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบของการเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมทันสมัยมากขึ้น
อาหารสัตว์บก
ดูรายละเอียด
อาหารสัตว์น้ำ
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x