เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ใช้สูตรอาหารที่ตรงต่อความต้องการด้านโภชนาการของประเภทและวัยของสัตว์ ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ระบบขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา เป็นต้น
หน่วยงานกลางในการประสานการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
ในการจัดซื้อวัตถุดิบบริษัทจะคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่คุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ว่าต้องมาจากแหล่งที่มีกระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน โดยมีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้โดยคุณภาพเทียบเท่าเดิมในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและธัญพืชแทนปลาป่น เพื่อสนับสนุนแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ความสำเร็จในการเลี้ยงสัตว์ของลูกค้าจะนำมาสู่ความยั่งยืนร่วมกันของธุรกิจอาหารสัตว์
บริษัทให้ความสำคัญกับการบริการทางเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า และการบริหารจัดการฟาร์มที่เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีอัตราแลกเนื้อที่ดี
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่การเลี้ยงสัตว์
บริษัทมีการจัดจำหน่ายตรงให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ และจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายอาหารสัตว์ นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตทีใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นที่โรงงานและชุมชนรอบข้าง
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  • CEN/TS 16555-1:2013 มาตรฐานสากลด้านระบบจัดการนวัตกรรม
  • BAP (Best Aquaculture Practices) มาตรฐานสากลของการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่ดีตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ
  • International Fishmeal and Fish oil Organization Responsible Supply Chain of Custody (IFFO RS CoC) มาตรฐานสากลด้านการใช้ ปลาป่นอย่างยั่งยืน
อาหารสัตว์บก
ดูรายละเอียด
อาหารสัตว์น้ำ
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x