เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง
“คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร”

ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำระบบการบริหารระดับสากลและระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชนสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบ

นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพทั่วไปที่บริษัทได้รับแล้ว ธุรกิจอาหารของซีพีเอฟยังได้รับการรับรอง มาตรฐานต่างๆ ทั้งมาตรฐานไทย และมาตรฐานสากล เช่น

• BRC (British Retail Consortium) ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหารแห่งสหรัฐอาณาจักร
• QS Quality Scheme for Food (QS) ระบบคุณภาพสำหรับอาหารสดที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตของประเทศเยอรมนี
• Global Good Agricultural Practices (Global G.A.P.) มาตรฐานภาคเอกชนสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป
• Halal Certification มาตรฐานเฉพาะกลุ่มลูกค้า เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์อาหารผลิตตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคทุกวัย เช่น สินค้าอาหารสุขภาพ “CP-Balance” อาหารมังสวิรัติ “CP-Smart meal” อาหารเพื่อผู้สูงวัย อาหารเพื่อผู้ป่วย เป็นต้น

พัฒนาบรรจุภัณฑ์บนความใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทย ที่นำร่องใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid” (PLA) กับสินค้าแช่เย็นกลุ่มอาหารสด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู ซึ่ง PLA เป็นวัสดุธรรมชาติที่ทำมาจากพืช สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่คิดค้นมาเพื่อความยั่งยืน

ขยายการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทมีนโยบายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ และสร้างการเติบโตในต่างประเทศ จึงได้นำเทคโนโลยีในการผลิตอาหารที่ทันสมัยไปลงทุน ในประเทศต่างๆ รวมทั้งเข้าลงทุนในธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานในประเทศที่มีศักยภาพ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น
อาหารแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทาน
ดูรายละเอียด
ช่องทางการจําหน่ายอาหาร
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x