เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
บริษัทให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตอาหารที่มีคุณภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ ด้วยกระบวนการที่มีความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสุขภาพที่ดี ราคาเข้าถึงได้ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ในแต่ละวัยและในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ โดยการมีช่องทางการขายที่หลากหลาย ธุรกิจอาหารของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน ตลอดจน ร้านอาหาร และช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ ของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีฐานการผลิตของธุรกิจอาหารใน 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม จีน รวมถึง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รัสเซีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา ตุรกี ลาว โปแลนด์ เบลเยียม ศรีลังกา และร่วมลงทุนในประเทศแคนาดา ในปี 2565 ธุรกิจอาหารมีรายได้จากการขายรวม 128,390 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท

• บริษัทเชื่อว่าอาหารที่ดีย่อมมาจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและแหล่งผลิต ทั้งนี้นอกจากเนื้อสัตว์ของบริษัทที่เป็นแหล่งวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทได้มีการจัดหาวัตถุดิบอื่นๆที่มีคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน และทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อสนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการแบ่งปันความรู้และสร้างความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน

การผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตคือสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตที่มีประสิทธิภาพให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
และปลอดภัยในการบริโภค บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้ง บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซีพีเอฟ จำกัด ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหาร

• บริษัทเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องอาหารให้ปลอดภัยและคงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการไว้อย่างสมบูรณ์และสามารถเก็บรักษาอาหารได้นานขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขยะอาหารและการสูญเสียอาหาร (Food Waste,Food Loss) รวมถึงการสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีฉลากผลิตภัณฑ์ (Product Labelling) ที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่ควรบริโภค (Guideline Daily Amounts) เพื่อสนับสนุนการบริโภคที่พอเหมาะเพื่อสุขอนามัยที่ดีโดยรวม ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีภาวะการแข่งขันสูง ทังนี้ จากแนวโน้มสังคมเมือง ที่มีการขยายตัวและมีวิถีการดำรงชีวตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารสำเร็จรูปเพื่อความสะดวก สบายเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังคงมองหาอาหารที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหรเพื่อสุขภาพที่มีแหล่งที่มาที่เป็นที่ยอมรับ ผู้ผลิตจึงต้องมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคให้เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมการบริโภคของแต่ละพื้นที่

อาหารแปรรูปและอาหารพร้อมรับประทาน
ดูรายละเอียด
ช่องทางการจําหน่ายอาหาร
ดูรายละเอียด
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x