เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบทพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศที่เข้าไปดำเนินกิจการ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิสัยทัศน์ระดับโลกด้าน การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการจ้างงาน และการบริหารแรงงาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
นโยบายการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
นโยบายสุขโภชนาการ
หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ
นโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ
นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์
นโยบายจีเอ็มโอ
นโยบายการจัดการอาหารสูญเสียและขยะอาหาร
นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ข้อกำหนดการจัดหาปลาป่น
แถลงการณ์ต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x