dcsimg

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

จาก “ปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน (ต่อประเทศประชาชน และบริษัท)” ของซีพีเอฟ และประเด็น ความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญร่วมระหว่างซีพีเอฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มาจากกรอบการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม “เข้าใจเรา เข้าใจโลก เข้าใจทำ” จึงนำมาสู่ การกำหนดนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟภายใต้แนวคิด 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่”

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนขององค์กร และเห็นชอบในการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของบริษัทภายใต้3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” โดยครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญตามที่เสนอโดยคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

 • การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฏหมาย
  • ยึดมั่นและถือปฏิบัติในหลักการดำเนินธุรกิจตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยเคร่งครัด เพื่อการบริหารจัดการ และการทำงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การปฏิบัติและดูแลผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง การต่อต้านการทุจริตโดยประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารอย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
  • ติดตามสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมประเมินผล กระทบและกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและรอบด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษัทในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
  • เคารพกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฏหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตาม
 • การพัฒนาและดูแลบุคลากร
  • ปลูกฝังค่านิยมองค์กร (CPF Way) และส่งเสริมจริยธรรมสำหรับพนักงาน ให้เป็นพื้นฐานที่ยึดถือปฏิบัติ
  • สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ด้วยการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การเคารพใน ความแตกต่าง การมีส่วนร่วมในภารกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ตลอดจนการมีช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน หลากหลายช่องทาง ภายใต้สภาพแวดล้อมและระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างเหมาะสม รวมถึงสมดุลยภาพระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
  • พัฒนาผู้นำและสร้างความเป็นมืออาชีพ (Leadership and Professional Development) โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ทุกระดับได้ฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพในกรอบเดียวกัน ไม่ว่าพนักงานหรือผู้นำเหล่านั้นจะเป็น ชนชาติใดก็ตาม
  • พัฒนากลุ่มซีพีเอฟให้เป็น “องค์กรแห่งทางเลือก” (Employer of Choice) ด้วยโอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียม การจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้ รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามศักยภาพเมื่อมีโอกาส เหมาะสม
 • ความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยผู้บริโภค

   เพิ่มขีดความสามารถด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดย

  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบและรสชาติ สร้างเสริมสุขโภชนาการ รวมถึง ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นทางโภชนาการเฉพาะด้าน
  • สื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้ง รณรงค์ให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Nutrition) และส่งเสริมวิถีสุขภาพดีมีสุข (Healthy Lifestyle) อันจะนำไปสู่การบริโภค ที่ยั่งยืน
  • ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร โดย

  • สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้และโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการและการบริโภคอย่างสมดุล โดยเฉพาะแก่กลุ่มบุคคล ที่มีความจำเป็นต้องได้รับโภชนาการเฉพาะด้านหรือความใส่ใจเป็นพิเศษ เช่น เด็ก คนชรา เป็นต้น
  • เตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการทางด้านอาหารในภาวะวิกฤตให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 • การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง
  • ร่วมกับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  • ร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้าธุรกิจ พัฒนาองค์ความรู้ในอาชีพ ส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
   ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
  • ร่วมกับสังคมและเครือข่ายพัฒนาสังคม ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง
 • การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำหลัก 4Rs ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และฟื้นฟูหรือนำทางเลือกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเดิมมาใช้ (Replenish) ควบคู่ไปกับการ พัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการจัดหาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการจัดหาวัตถุดิบหลักที่มาจากแหล่งผลิตที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ปลอดภัยต่อชุมชนและผู้บริโภค และประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม พร้อมส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ต่อสังคมแก่ผู้ส่งมอบ (CSR in Supply Chain)
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยการวิเคราะห์และประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อให้ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

Statement on Slavery Human Trafficking

ทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

เพื่อผลักดันนโยบายความยั่งยืนสู่การปฏิบัติ ซีพีเอฟได้กำหนดทิศทางกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของซีพีเอฟ ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” โดยแต่ละ เสาหลักได้มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานเฉพาะที่ตอบสนองต่อประเด็นความยั่งยืนทั้ง 5 ด้านอีกทั้งตอบรับกับแนวโน้มและกระแสโลกในอนาคต

ดูทั้งหมด