เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ซีพีเอฟมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบทพื้นฐานของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ประเทศที่เข้าไปดำเนินกิจการ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
กระบวนการเฝ้าระวังในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของ CPF
นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิสัยทัศน์ระดับโลกด้าน การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านการจ้างงาน และการบริหารแรงงาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
นโยบายเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิด
นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
นโยบายสุขโภชนาการ
หลักปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
นโยบายคุณภาพซีพีเอฟ
นโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ
นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์
นโยบายจีเอ็มโอ
นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน และแนวปฎิบัติ สำหรับคู่ค้าธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
นโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ข้อกำหนดการจัดหาปลาป่น
ความมุ่งมั่นว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า
แถลงการณ์ต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
นโยบายและหลักการด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x