เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
หลักการ
การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน น่าเชื่อถือ ไม่ทำให้สำคัญผิด เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ข้อมูลสำคัญยังรวมถึงรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
แนวปฏิบัติ
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูล
1.เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และนโยบายว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
2.เปิดเผยรายงานข้อมูลทางการเงิน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง การเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
3.เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
4.เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
5.เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรส ไว้ในรายงานประจำปี
6.กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
การสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น
7.เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากที่ได้เผยแพร่สู่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.มอบหมายให้สำนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลโดยทั่วไปของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนของบริษัท และเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจติดต่อสื่อสารกับบริษัท นอกจากนี้ สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีหน้าที่ในการพบปะกับผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แล้ว สำนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้ให้ข้อมูลแก่องค์กรจัดอันดับเครดิต องค์กรประเมินองค์กร และหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลของบริษัทประกอบการพิจารณาในการประเมินองค์กร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเปิดเผยข้อมูล
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x