เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
สารสนเทศที่นำส่งต่อผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
1. จดหมายแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF
2. คู่มือการจองซื้อและหนังสือชี้ชวน / Preliminary Offering Memorandum
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO สำหรับผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน CPF (แบบ ค.สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF)
4. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) (สำหรับผู้ประสงค์นำหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
5. คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (สำหรับผู้ประสงค์นำหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO
7. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นของ CPF แทนบุคคลอื่น
การนําหุ้นสามัญทั้งหมดของ C.P. Pokphand Co., Ltd. ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
การโอนกิจการทั้งหมดของ บจ.ซี.พี.รีเทล โฮลติ้ง ให้แก่ Makro และการเสนอขายหุ้นใน Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x