เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 พันล้านคน1 ทำให้โลกอาจต้องเผชิญกับปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรที่นำมาผลิตอาหาร ในขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกมีอาหารถูกทิ้งราวร้อยละ 30 จากจำนวนที่ผลิตมาเพื่อการบริโภค คิดเป็นปริมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี2 และขยะอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ไม่เพียงขยะอาหารเองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นปัญหามลพิษที่สำคัญในทะเล ประมาณร้อยละ 10 ของขยะพลาสติกที่พบในทะเลมาจากบรรจุภัณฑ์อาหาร3 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร ของมนุษย์ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นจากการสั่งอาหารกลับบ้านและการจัดส่งสินค้า/บริการถึงที่ (Delivery) เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสมดุลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟจึงนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
  • 1 United Nation, World Population Prospect 2019: June 2019.
  • 2 Food and Agriculture Organization of the United Nation, Global Food Losses and Food Waste – Extent, causes and prevention: 2011.
  • 3 Morales-Caselles et al, An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter, Nature Sustainability, 2021.

แนวทางการบริหารจัดการ

การกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหารและนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามทบทวนผลการดำเนินงาน และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งมั่นพัฒนาจัดการการสูญเสียอาหาร ขยะอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจร เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด
การสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารและเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งต่อบุคลากรภายในองค์กรและผู้บริโภค
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อยกระดับการจัดการขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

ความมุ่งมั่น :

จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สุขภาพ และความปลอดภัย ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป้าหมาย ปี 2573 :

  • ลดปริมาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นศูนย์
  • ร้อยละ 100 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่นำมาใช้จะต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรืออสามารถย่อยสลายได้

ผลการดำเนินงานปี 2564 :

  • บริษัทอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลปริมาณขยะอาหารในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • ร้อยละ 99.9 ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหารที่นำมาใช้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำมาใช้ใหม่ หรืออสามารถย่อยสลายได้

การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับบรรจุภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่โดดเด่น

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร จำแนกตามประเภทของพลาสติก ในปี 2565

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x