เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่การเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร นำมาซึ่งความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย ความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานและชื่อเสียงที่ดีของบริษัท บริษัทจึงแสดงความมุ่งมั่นและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานของบริษัทตามที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นรวมแล้ว 12 ภาษา บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งถือเป็นการสะท้อนจุดยืนที่แน่วแน่ของบริษัทในการที่จะนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัทและพนักงานทุกระดับได้รับทราบนโยบายฯ แล้วทั่วทั้งองค์กร ด้วยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletters) แอพพลิเคชันบนมือถือ CPF Connect สื่อประชาสัมพันธ์ภายในต่าง ๆ และการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เป็นต้น โดยได้รวมการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐานเข้าเป็นหลักสูตรสำคัญที่พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ตลอดจนนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้บุคลากรทุกคนทำการทบทวนความรู้ความเข้าใจอยู่เป็นประจำ และพนักงานใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมภายใน 90 วัน
โดย ณ ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
ระดับพนักงาน จำนวน (คน) ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท 15 100
ผู้บริหารและพนักงาน 20,207 100
คนงาน 43,066 100
กิจการประเทศไทย 63,273* 100
ผู้บริหาร พนักงาน และคนงาน ในกิจการต่างประเทศ 50,044 100
ทั้งหมด 113,317* 100
*ข้อมูลบุคลากรและการอบรม ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
และคู่ค้าธุรกิจของกิจการประเทศไทยกว่า 8,600 ราย หรือ 100% ในกลุ่มวัตถุดิบหลัก (กว่า 700 ราย) และกลุ่มวัตถุดิบรอง (กว่า 7,900 ราย) ได้รับการสื่อสารนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่เริ่มประกาศนโยบายฯ ทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจกำหนดเป็นนโยบายประจำบริษัทด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายงานความยั่งยืน “บทดินน้ำป่าคงอยู่” ในด้าน “การจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก”)
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งในปี 2564 มีการแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 155 เรื่อง และเมื่อนำเรื่องเข้ากระบวนการตรวจสอบแล้วมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท จำนวนเรื่อง มาตรการจัดการ
ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน เลิกจ้าง
1. ทุจริต 3 0 0 0 3
2. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน (ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เช่น การเลือกปฏิบัติ การจัดการข้อมูลความลับ การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น) 31 21 8 1 1
2.1 การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด 0 0 0 0 0
3. คอร์รัปชันและสินบนทั้งโดยพนักงานและโดยคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 0 0 0 0 0
ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิได้มีนัยสำคัญอันส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งทางด้านชื่อเสียง หรือการเงินแต่อย่างใดและบริษัทไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องในประเด็นทุจริต คอร์รัปชัน การให้และรับสินบน การผูกขาดหรือการกีดกันทางการค้าแต่อย่างใด
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x