เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
"
...เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียน
มีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรง
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และถูกตามส่วนประกอบที่จะบำรุงร่างกาย...
"
พระราชดำรัสจากหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

แนวคิดโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

ให้ปลาหนึ่งตัว มีกินหนึ่งวัน สอนจับปลามีกินตลอดไป
ซีพีเอฟ เชื่อว่าเมื่อเด็กและเยาวชน ท้องจากการเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารควบคู่ไปกับวิถีการบริโภคอย่างมีสุขโภชนาการ
ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการมีจิตใจแจ่มใส พร้อมเล่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
เรียกได้ว่า ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของการ
เด็กและเยาวชน... พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคง

ภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนทั่วโลกต่างกำลังเผชิญปัญหาภาวะโภชนาการไม่ว่าจะเป็นภาวะโภชนาการขาดที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนผอมและเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตราฐานและภาวะโภชนาการเกินที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน อันเนื่องมาจากความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ขณะที่เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติ ดังนั้น การร่วมบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างอย่างต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า
ในภูมิภาคอาเซียน The South East Asia Nutrition Survey: SEANUTS 2012 พบว่า
เด็กไทย อายุ 6 เดือน - 12 ปี กำลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
ทั้งด้านการขาดสารอาหารบางอย่างและการได้รับสารอาหารบางอย่างมากเกินความต้องการของร่างกาย
โดย 20% มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเข้าข่ายโรคอ้วน
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมในการบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
โดย 60%-70% บริโภคอาหารที่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตำ่กว่าเกณฑ์
ซึ่งเด็กบางคนอาจจะได้รับอาหารเพียงพอ แต่สัดส่วนของอาหารไม่ถูกต้อง (Imbalance diet)
*การศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กไทย ปี 2012
ความมุ่งมั่น
เด็กและเยาวชนถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้สังคมก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยหนึ่งในกลไลของการขับเคลื่อนอนาคตเด็กและเยาวชนไทย คือ “การมีโภชนาการที่ดี” ซึ่งเป็นฐานสำคัญของพัฒนาการและการเจริญเติบโตในทุกด้านโดยเฉพาะทางร่างกายและสติปัญญา
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตระหนักดีถึงความสำคัญ ของภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงาน ดำเนิน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและสนับสนุน ภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียนรวมกว่า 110,000 คน ในกว่า 460 โรงเรียนทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มและพัฒนา “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายระหว่างปี 2558 - 2562 ในการขยายผลกระบวนการ เรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของ บริษัทรวมกว่า14,000 คนในโรงเรียนมากกว่า 60 แห่ง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน
เส้นทางอิ่ม สุข ปลูกอนาคต
ปีที่
1
พ.ศ. 2558
Learning
ปลูกความรู้และจิตสำนึก
ผ่านการถ่ายทอดแนวทางการผลิตอาหารและการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
ปีที่
2
พ.ศ. 2559
-
ปีที่
3
พ.ศ. 2560
Sharing
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การส่งเสริมและจัดการผลผลิตอย่างยั่งยืนระหว่างโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ
ปีที่
4
พ.ศ. 2561
-
ปีที่
5
พ.ศ. 2561
Networking
พัฒนาสู่เครือข่าย
ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน
แนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนพื้นที่ดำเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต : การส่งเสริมการเข้าถึงอาหารให้กับเด็ก และเยาวชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x