เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ฉลากผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ ต่อการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รวมถึงมีช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคผ่านศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ

เสียงตอบรับจากผู้บริโภค
เสียงสะท้อนจากลูกค้าและผู้บริโภคมีความสำคัญต่อการสนับสนุนและผลักดันให้บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค เราจึงสร้างช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและบริการของเรา สอดคล้องตามนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนด้านการค้าและการส่งออก และนโยบายด้านการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ สำหรับช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของเรา ได้แก่ ศูนย์ผู้บริโภค ซีพีเอฟ (CPF Consumer Center) การเข้ามาติดต่อที่บริษัทโดยตรง อีเมล เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก กระทู้ออนไลน์ เป็นต้น อนึ่ง บริษัทมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดการเรียกคืนสินค้าอันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นศูนย์
ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟ

ทำหน้าที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียนและบริการ ตลอดจนรับสั่งและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยกำหนดรูปแบบในการจัดการข้อร้องเรียนไว้ 3 ระดับเวลาตามความรุนแรงของปัญหา ศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบจนกระทั่งปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนได้รับการแก้ไข สำหรับการร้องเรียนผ่านทางช่องทางอื่นๆ ก็จะส่งต่อเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์ผู้บริโภคซีพีเอฟเพื่อดำเนินการต่อไป
ความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าตราซีพีเอฟ
ความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าตราซีพีเอฟ ในปี 2564 เท่ากับ 8.40 จากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน จากการสอบถามลูกค้าด้วยแบบสอบถามแบบออนไลน์กว่า 1,000 คน ซึ่งการสำรวจนี้ช่วยให้บริษัททราบถึงประสบการณ์เชิงบวกของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x