เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

ซีพีเอฟมีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้มีการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้เริ่มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2552 โดยนำหลักการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์(Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040 ISO14044 และ ISO14067 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กว่า 790 รายการได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และได้การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และกว่า 30 รายการเป็นผลิตภัณฑ์ คาร์บอนต่ำที่ได้รับรองฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้แก่ ไก่มีชีวิต เป็ดมีชีวิต สุกรขุน และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด เนื้อเป็ดสด และเนื้อหมูสด อันเป็นผลจากการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต ทำให้ตลอดกระบวนการผลิตและการได้มาซึ่งวัตถุดิบมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

ผลิตภัณฑ์ไก่ซีพีเอฟที่ยั่งยืนรายแรกของโลก

ในปี 2552 บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟที่ยั่งยืน” โดยใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO14040 และ ISO14044 ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-Efficiency Analysis) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โดยผลิตภัณฑ์ไก่ของเรากว่า 700 รายการได้รับการรับรองมาตรฐาน ProSustain® จาก DNV-GL หนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนระดับโลก นับตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ไก่ยั่งยืนรายแรกของโลก

ผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองฉลาก Carbon Footprint Reduction

ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์เกี๊ยวกุ้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กุ้งรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับ ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ประเทศไทย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ 23

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดของบริษัทได้รับรองฉลากลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ของไทยถึงร้อยละ 50

วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดและผลิตภัณฑ์อกไก่นุ่มที่ได้รับการรับรองฉลาก “ฟุตพริ้นท์การขาดแคลนน้ำ หรือ Water Scarcity Footprint” รายแรกของประเทศไทยจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประเมินโอกาสการเกิดผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการเชิงรุกในการจัดการทรัพยากรน้ำที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x