เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นสิ่งที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้ประกาศนโยบายคุณภาพซีพีเอฟเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทได้สร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับบุคลากร โดยปี 2563 บริษัทได้เริ่มโครงการ “การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร” กับสายธุรกิจไก่เนื้อส่งออกเป็นที่แรก และมีแผนนำโครงการไปประยุกต์กับทุกสายธุรกิจ

คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา

ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

คุณภาณุวัตร เนียมเปรม

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรส่งออก

คุณธีรยุทธ พัชรมณีปกรณ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ธุรกิจโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ กทม.

คุณเจษฎา เลขจิตร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2

วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร

นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันไลน์ การจัดกิจกรรม Food Safety on Tour และ Food Safety Day เพื่อให้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารให้พนักงานในสถานประกอบการทราบอีกด้วย โดยพนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารให้ผู้บริหารรับทราบผ่านช่องทางที่จัดให้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

แอปพลิเคชันไลน์

การดำเนินการ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x