เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
Animal Welfare : หลักสวัสดิภาพสัตว์  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ
28 ก.พ. 2560
Animal Welfare : หลักสวัสดิภาพสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณภาพ (food quality) และความปลอดภัย (food safety) ในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานระดับโลก ใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่พ่อและแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จนถึงการขนส่งสู่มือผู้บริโภค

 

โดยบริษัทได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการนำมาตรการปฏิบัติที่ดีด้านสวัสดิภาพสัตว์ หรือ Animal Welfare ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการเลี้ยงสัตว์ที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health : OIE) และกฎระเบียบ กฎหมายของสหภาพยุโรป โดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมไก่เนื้อมากว่า 28 ปีนับตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน  และซีพีเอฟถือเป็นบริษัทแรกนอกเขตประเทศยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) สำหรับสัตว์ปีกเนื้อ จากการให้ความสำคัญต่อหลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

 

หลักสวัสดิภาพสัตว์ (Principle of Animal Welfare) คำนึงถึงความเป็นอิสระของสัตว์เลี้ยง 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ได้แก่

1. สัตว์ที่เลี้ยงมีอิสระจากความหิว กระหาย และการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง (Freedom from hungry and thirst)

2. มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อม (Freedom from discomfort) มีการระบายอากาศในโรงเรือนที่ดีและไม่เลี้ยงเบียดเสียดหนาแน่น

3. มีอิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค (Freedom from pain, injury and disease)  โดยมีระบบการป้องกันโรคที่ดี  การปฎิบัติต่อตัวไก่เป็นไปอย่างนุ่มนวล การใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม พื้นที่การเลี้ยงที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสัตว์

4. มีอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (Freedom from fear and distress) ด้วยสภาวะการเลี้ยงดูที่ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่น ระหว่างการจับไก่ก่อนการเข้าโรงเชือดต้องทำอย่างนุ่มนวล

5. มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ (Freedom to express normal behavior) คือมีอิสระการเป็นอยู่อย่างธรรมชาติ และมีความสบายตามชนิดของสัตว์

 

หลักการณ์ทั้งหมดนี้ครอบคลุมในทุกส่วนของการผลิตตั้งแต่ 1. การเลี้ยงในฟาร์ม : ต้องจัดเตรียมที่ให้น้ำและให้อาหารอย่างพอเพียงตลอดเวลา พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่หนาแน่น สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ มีสัตวแพทย์และสัตวบาลดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ต้องเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีพของสัตว์ตลอดเวลา 2. การขนส่ง : ภาชนะที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ จะต้องดีและเหมาะสม เช่น ไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะขนส่ง, ความหนาแน่นของสัตว์ในขณะขนส่งจะต้องไม่มากเกินกว่าที่กำหนด และ 3. โรงงานแปรรูป :  เมื่อรถขนส่งไก่มาถึงโรงงาน จะต้องจอดพักในบริเวณที่เหมาะสมและสบายสำหรับตัวสัตว์ เพื่อลดความเครียดของสัตว์ โดยทุกขั้นตอนการแปรรูปต้องเป็นไปอย่างนุ่มนวลโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและผ่านการฝึกอบรมด้านสวัสดิภาพสัตว์ (CPF Poultry Welfare Officer)

 

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับ AW Training Ltd. และ Bristol University UK พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก นับเป็นภาคเอกชนรายแรกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ปีกในโลก

 

การปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ดังกล่าวจะทำให้ไก่มีสุขภาพที่ดี เมื่อมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีก็ปราศจากโรคภัย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฮอร์โมน หรือยาปฏิชีวนะเร่งการเจริญเติบโตในไก่ จึงเป็นการลดความเสี่ยงจากยาปฏิชีวนะตกค้าง เพราะไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดีจะสามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัย ซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ ขณะเดียวกัน บริษัท ยังปฏิบัติตามมาตรฐานหลักปฏิบัติและกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) ตลอดห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีก ตั้งแต่การเลี้ยง การขนส่ง ตลอดจนการชำแหละและแปรรูป ภายใต้การแนะนำของกรมปศุสัตว์

 

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟทุ่มเท การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่อย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังถือเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีโรงเรือนปิดที่ทันสมัยด้วยระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรือโรงเรือนอีแวป (EVAP : Evaporative Cooling System) มาใช้เป็นรายแรกของไทย โรงเรือนระบบนี้สามารถควบคุม อุณหภูมิ การระบายอากาศ ช่วยประกับมีมาตรการตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ทำให้ไก่มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย จึงไม่ป่วย และมีอัตราการเจิญเติบโตที่ดีตามธรรมชาติของพันธุกรรม

 

ทั้งหมดนี้เพื่อให้มีกระบวนการผลิตที่ดีเยี่ยมที่สามารถควบคุมคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานระดับโลก ทำให้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศและส่งออก รวมทั้งได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) มานาน ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าทั้งสองตลาดมีความเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานของสินค้า และการตรวจสอบสารปนเปื้อน หรือยาปฎิชีวนะภายในเนื้อไก่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ของซีพีเอฟเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี และสหภาพยุโรปนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่มากว่า 20 ปี ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ไก่ของซีพีเอฟปลอดภัยต่อการบริโภค 100%

Update : 21-02-2017

 

กิจกรรมอื่น ๆ
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน
18 ม.ค. 2566
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”  ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย
11 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย

Tag:

#CPF 
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
05 ม.ค. 2566
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
03 ม.ค. 2566
CPF ขับเคลื่อนการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ สู่ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x