เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
29 พ.ย. 2562
CP และ CPF นำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานสิทธิมนุษยชน ที่การประชุม 2019 UN Forum

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร รองเลขาธิการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (GCNT) และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์​ พร้อมกับ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบทบาทของซีพีเอฟกับการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงไทย ที่งานประชุมประจำปีขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่อง ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (2019 UN Forum on Business and Human Rights) หัวข้อเรื่อง Multi stakeholders initiatives promoted by States to drive business respect for human rights - effectiveness and lessons learned จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

การประชุม Multi stakeholders initiatives promoted by States to drive business respect for human rights - effectiveness and lessons learned  เป็นการประชุมว่าด้วยความสำคัญของการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการส่งเสริมการคุ้มครองและเสริมสร้างความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย CPF ได้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Seafood Task Force เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชนและพัฒนาความยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมงไทย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นช่วยให้สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองของภาคประมงไทย  โดย CPF ย้ำว่า บริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงโดยตรง แต่ด้วยความเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเกษตร-อาหาร และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน CPF จึงร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม Seafood Task Force ตั้งแต่ก่อตั้ง

นายวุฒิชัย กล่าวว่า ความสำเร็จของกลุ่ม Seafood Task Force ประกอบด้วย 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 1. ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ห้างค้าปลีกในต่างประเทศ ภาคประชาสังคม ตลอดจนภาครัฐ มาร่วมกันหาทางออก โดยเฉพาะภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐ อาทิ การร่วมมือกับกรมประมงของไทยใช้เครื่องติดตามเรือ (Vessel Monitoring System - VMS) บนเรือประมง  การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพ และธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (Fishermen Life Enhancement Center หรือศูนย์ FLEC) ที่จ.สงขลา  โดย CPF ร่วมกับองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและป้องกันการค้ามนุษย์เชิงรุก และช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของแรงงานประมง และครอบครัวแบบครบวงจร  2. การดำเนินงานที่สอดคล้องกันของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเกิดการประสานเชิงนโยบายอย่างแท้จริง  และ 3. การขยายผลการดำเนินงานของกลุ่ม Seafood Task Force ซึ่งถือกำเนิดจาก Shrimp Task Force และขยายขอบเขตการดำเนินงานให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมประมงโดยรวม ปัจจุบันมีสมาชิกจากทุกภาคส่วนกว่า 50 องค์กร  และจะขยายรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เวียดนาม

ทั้งนี้ Mr.Dante Pesce สมาชิกคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในฐานะประธานการประชุม ได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจจริงของ CP-CPF และของประเทศไทย พร้อมยกเป็นแบบอย่างให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมการบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชนของสังคมโลกด้วย

กิจกรรมอื่น ๆ
21 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

Tag:

#cpf 
09 ต.ค. 2563
ก.ทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว

Tag:

#cpf 
25 ก.ย. 2563
"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน
04 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟ สนับสนุนพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

Tag:

#cpf #csr 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x