เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟ ที่ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก
28 ก.พ. 2566
ธุรกิจสัตว์น้ำของซีพีเอฟ ที่ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  โดยโรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมในระดับสากล (ISO 56002) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute – MASCI) เป็นรายแรกของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มอบใบรับรองให้ น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ที่ยั่งยืน  ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม                               

                                                               

นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร   ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กล่าวแสดงความยินดีกับ ซีพีเอฟ โดย โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จ.ตราดของซีพีเอฟได้รับรอง ISO 56002 ในครั้งนี้เป็นผลจากกระบวนการจัดการด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงบริบทขององค์กร และบริบทของโลก ไปจนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรให้สูงขึ้น ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มขึ้น มาตรฐานนี้ยังครอบคลุมถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

 

น.สพ. สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารนวัตกรรมขององค์กรตามแนวทางมาตรฐานISO 56002 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 56002 ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก ที่มีการปรับการดำเนินงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  โดยให้ความสำคัญและส่งเสริมให้บุคลากรคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่  โดยที่ผ่านมา  โรงเพาะฟักลูกกุ้งมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน  อาทิ  นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาพันธุ์ลูกกุ้ง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  Hatchery 4.0 ระบบการผลิตลูกกุ้งอัจฉริยะ ควบคุมสั่งการและติดตามผลด้วยระบอัตโนมัติ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ ในโครงการ “3W Shrimp (GIH) เพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมกุ้งไทย” ที่ใช้กรรมวิธีทางเลือกใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสารชีวโมเลกุล เพื่อมาทดแทนกระบวนการตัดตาแม่พันธุ์กุ้งและสนับสนุนการดำเนินการตามหลัก Animal Welfare โครงการ “Fast & Fit Fry Model” การจัดการอนุบาลลูกกุ้งด้วยการปรับรูปแบบการให้อาหารชนิดแพลงก์ตอนพืช และการนำ Bio-floc มาช่วยปรับคุณภาพน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต และนวัตกรรมด้านสังคม จากการดำเนินโครงการ “น้ำคือชีวิต” ที่ร่วมมือกับชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำดื่ม สร้างอาชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนจนเกิดเป็นวิสาหกิจน้ำดื่มชุมชน 

 

"ระบบการจัดการนวัฒกรรมที่ดี ได้มาตรฐานโลกจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานต่างๆ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น นอกจากนี้การที่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง จ.ตราด  ได้รับรองมาตรฐาน ISO 56002 จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆในสายธุรกิจสัตว์น้ำเอง และหน่วยงานอื่นๆ  ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกได้"  น.สพ. สุจินต์ กล่าว   

          

ทั้งนี้ โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด  เป็นหน่วยงานของซีพีเอฟที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง และการจัดการห่วงโซ่การผลิตธุรกิจการเลี้ยงกุ้งแบบครบวงจร และได้รับการรับระบบการจัดการต่างๆ   ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิผล อาทิ ISO9001:2015  ISO14001:2015และมรท.8001:2563  ขณะที่มาตรฐาน ISO 56002 เป็นมาตรฐานที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้   โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก บางนา ของซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย ./ 

กิจกรรมอื่น ๆ
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
29 พ.ค. 2566
CPFGS ในเครือ CPF จับมือ Makro จัดกิจกรรม Global Sourcing Business Matching 2023 สรรหาของดี จากแบรนด์ทั่วโลก ขยายโอกาสทางการค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023  ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
22 พ.ค. 2566
CPF ยืนหนึ่ง! ผู้นำนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023 ก้าวสู่ ‘ศูนย์กลางด้านอาหารของโลก’
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
17 พ.ค. 2566
CPF โชว์ศักยภาพผู้นำอาหารระดับโลก ‘RE-IMAGINE THE FUTURE FOOD’ ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2023
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
09 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟรับรางวัลระดับโลก ด้านความโดดเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x