เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF ยืนยันจัดซื้อข้าวโพด 100 % จากแหล่งไม่บุกรุกป่า และไม่ตัดไม้ทำลายป่า
25 ต.ค. 2565
CPF ยืนยันจัดซื้อข้าวโพด 100 % จากแหล่งไม่บุกรุกป่า และไม่ตัดไม้ทำลายป่า


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ยืนยันจัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งผลิตที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า 100 % และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ


นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรในการผลิตอาหารสัตว์ให้กับซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดหาวัตถุดิบ หลักทางการเกษตรฯ ตามนโยบายการจัดหาอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน จากแหล่งผลิตที่ไม่มีการบุกรุกป่าและไม่ตัดไม้ทำลายป่า 100 % ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่มีการปลูกอย่างยั่งยืน และผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการยกระดับการจัดการข้อมูลให้เชื่อมต่อเข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบบล็อกเชน (Blockchain Technology) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือ สร้างความโปร่งใส ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดิบว่ามาจากแหล่งที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า


ขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ จะต้องเข้ามาลงทะเบียนยืนยันตัวตน ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือ พ่อค้าผู้รวบรวมผลผลิต โดยเกษตรกรนอกจากจะต้องยืนยันตัวตนแล้ว ยังจะต้องยืนยันพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง โดยใช้หลักฐานเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกร ซึ่งในสมุดทะเบียนจะระบุรายละเอียดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเชื่อถือได้


นอกจากนี้ ทุกๆ ครั้งที่เกษตรกรหรือพ่อค้าคนกลางมีการซื้อขายผลผลิตข้าวโพด จะต้องเข้าไปทำรายการในระบบ เพื่อให้ระบบมีการบันทึกเส้นทางการไหลและปริมาณการไหลของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการลงทะเบียนและการทำรายการในระบบ สามารถทำผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับที่กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ FIT ได้พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ ที่ชื่อว่า https://traceability.fit-cpgroup.com/signi และปัจจุบัน ผู้ใช้งานมีช่องทางที่สะดวกมากขึ้น โดยสามารถละทะเบียนยืนยันตัวตนได้ ทางช่องทางไลน์ (Line) ,กูเกิล (Google) หรือเบอร์โทรศัพท์

 

นายวรพจน์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรด้วยความรับผิดชอบ ตามนโยบายการจัดหายั่งยืนของซีพีเอฟ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหาร และยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกบนพื้นที่ปลูกที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างต่อเนื่องและเติบโตไปด้วยกัน มีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของการผลิตอาหาร


นโยบายการจัดหายั่งยืนของซีพีเอฟ ด้วยการรับซื้อข้าวโพดจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า100% สอดรับตามเป้าหมายของซีพีเอฟที่ประกาศนโยบายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า เป็นอีกส่วนสำคัญในการก้าวสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net-Zero) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) ในประเด็น ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ข้อ 2) ประเด็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น(ข้อ 13) และ การปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (ข้อ 15) ./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย
27 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ ปั้น Smart-IA พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน หนุนความเชื่อมั่นอาหารปลอดภัย

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง
24 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จระบบ Biosecurity หนุนเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม เดินหน้าสร้างอาหารมั่นคง

Tag:

#CPF #biosecurity 
CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21
16 ม.ค. 2566
CPF สานต่อภารกิจยกระดับการศึกษา"คอนเน็กซ์ อีดี"สู่ปีที่ 8 ส่งเสริมเด็กไทย ก้าวทันโลกศตวรรษที่ 21
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award
12 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ คว้ารางวัล นวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Thailand HR Innovation Award
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x