เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
04 มี.ค. 2563
CPF ลงนาม MOU กับ VGreen ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกระดับงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล CPF Run For Charity สู่กิจกรรม “Carbon Neutral Event” และได้รับรองอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

 

นายเอกภัท อ่อนศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน (VGreen)  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 7”   โดยมี อบก. ให้การสนับสนุนและให้การรับรองกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รักษ์โลก CPF Run for Charity 2020 ที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี 2563 เป็น “กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์” หรือ “Carbon Neutral Event” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 

ซีพีเอฟ โดย ชมรมซีพีเอฟรันนิ่งคลับ ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่ง CPF RUN FOR CHARITY มาอย่างต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและชุมชนรอบสถานประกอบการของซีพีเอฟหันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ พร้อมนำเงินรายได้จากการจัดงานมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศล หรือชุมชนรอบสถานประกอบการ และในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ซีพีเอฟได้รับการสนับสนุนจากอบก. เพื่อพัฒนารูปแบบงาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ที่มีเป้าหมาย เป็นองค์กรต้นแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2030  

 

ครั้งนี้ วีกรีนจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุน การวิเคราะห์ และคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนการทวนสอบรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการจัดกิจกรรม เพื่อรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจาก อบก. ต่อไป

 

ภายใต้โครงการฯ ซีพีเอฟจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่ การใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติก 10 ขวด (Upcycling Running T-Shirt) การใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม งดการแจกถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งจัดการคัดแยกขยะและนำไปจัดการต่อตามกระบวนการ ลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง โดยให้วีกรีนทำหน้าที่ทวนสอบรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อรับรองผลการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการจัดกิจกรรม และนำคาร์บอนเครดิตที่ซีพีเอฟ สะสมไว้ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) มาชดเชยกับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรม (Carbon Offsetting) ให้เท่ากับศูนย์

 

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล  Run For Charity at Fort Adisorn 2020 ที่ได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 13 ตันคาร์บอนจากการใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติก และบริษัทฯ ประมาณการว่า จากการใช้เสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติกกับการจัดกิจกรรมวิ่งรักษ์โลกทั้งหมด 7 ครั้งในปีนี้ จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 107 ตันคาร์บอน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ยืนตันประมาณ 1,770 ต้น.

กิจกรรมอื่น ๆ
28 ม.ค. 2564
ซีพี เฟชรมาร์ท ผนึกกำลัง ทรู-ชุมชนทั่วไทย “Big Cleaning Day” ตลาดสดปลอดภัย ไร้โควิด-19
25 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ชูเศรษฐกิจหมุนเวียน ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
20 ม.ค. 2564
CPF extends 30-day credit program in wake of new COVID-19 infections
20 ม.ค. 2564
ซีพีเอฟ เตรียมพร้อมนำ ฟาร์มวังสมบูรณ์ ขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่เคจฟรีของกรมปศุสัตว์
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x