เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม
10 มิ.ย. 2565
CPF มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ส่งเสริมพนักงานตอบแทนสังคม ดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้กลยุทธ์  3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่   พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมตอบแทนสังคม ดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ  และสิ่งแวดล้อม  ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ  โดยจัดให้มีการมอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนแก่โครงการที่โดดเด่น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6  เพื่อคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   สอดรับตามปรัชญา 3  ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์  คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ประชาชน และ บริษัท เป็นลำดับสุดท้าย    

   

                   

โดยในวันนี้ (10 มิถุนายน 2565 )   นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564   ให้กับพนักงานที่ส่งโครงการเข้าประกวด และได้รับรางวัลรวม 67 โครงการ แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ รางวัลดีเด่น 21 โครงการ รางวัลชมเชย 34 โครงการ และรางวัล Recognition 4 โครงการ ซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์    

 

นายประสิทธิ์ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณในความมุ่งมั่นและความเสียสละของพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้สังคม พัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่นั้นๆดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก  พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า  

เราอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเหลือสังคม ถ้าตัวเราดี บริษัทดี สังคมก็จะดีไปด้วย   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันการทำธุรกิจสำเร็จอย่างเดียวไม่เพียงพอ  บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าและออกสินค้าใหม่ที่ดี  มีคุณภาพ แต่ก็เป็นที่คาดหวังของสังคม และผู้บริโภคสูงกว่านี้ ซึ่งพนักงานมีส่วนอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร  สร้างสังคมที่ดี เป็นทูตของบริษัทที่จะนำแนวคิดของเรา  ซึ่งทำด้วยความตั้งใจจริง ตั้่งใจดี หวังดีต่อชุมชน  ทำให้ชุมชนต่างๆดี เข้าไปในแต่ละพื้นที่  

 

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ทั้งหมด 67 โครงการ   ประกอบด้วย  รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมด้านอาหารมั่นคง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ CPF ...IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong School 2. โครงการกระเทียมโมเดล ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูก อนาคต รางวัลยอดเยี่ยมด้านสังคมพึ่งตน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล" 2. โครงการ "สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน" ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ 3. โครงการน้ำดื่มชุมชน และ 4. โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร และรางวัลยอดเยี่ยมประเภท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CPer โลหิตเอื้ออาทร (CPer’s BLOOD SHARING BANK) CPF ประเทศเวียดนาม และโครงการปลดหนี้สร้างสุขของธุรกิจสุกร  


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณามอบรางวัล Recognition แก่ 4 โครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน มีกรอบการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1. โครงการ กองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล ของซีพี เวียดนาม 2.โครงการ ESR Spirit – Leave no colleague far behind ของซีพี เวียดนาม 3.โครงการ Feed Love &Trust และ 4.โครงการ Agro Feed Green Business ของธุรกิจอาหารสัตว์บก


การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่มีการพิจารณา CSR Pitching Contest 2021 เพื่อมอบเงินรางวัลให้โครงการนำไปต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รางวัลระดับ Gold Pitch ได้แก่ โครงการ “น้ำดื่มชุมชน” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รางวัลระดับ Bronze Pitch ได้แก่ โครงการ Waste to Value… สู่ธนาคาร (ขยะ) รักษ์โลก จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รางวัล Popular Pitch 4 โครงการ ได้แก่ โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์ ธุรกิจอาหารสัตว์บก โครงการแหล่งเรียนรู้ ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว การผลิตอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไก่เนื้อ และโครงการ CPF IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong school ธุรกิจไก่เนื้อ

Tag: #CPF 
กิจกรรมอื่น ๆ
CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา    ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต
09 ส.ค. 2565
CPF เปิดโรงงานต้อนรับ รมว.แรงงานกัมพูชา พบปะแรงงานกัมพูชา ชมต้นแบบดูแลพนักงานได้มาตรฐานสากล หนุนเศรษฐกิจ 2 ประเทศเติบโต

Tag:

#CPF #labor #worker 
CPF โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอกย้ำการเป็น Food Tech Company
04 ส.ค. 2565
CPF โชว์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตอกย้ำการเป็น Food Tech Company

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ เฟ้นรางวัล CSR Pitching Contest ปลุกพลังบุคลากร ตอบแทนสังคม เคียงข้างชุมชนยั่งยืน
02 ส.ค. 2565
ซีพีเอฟ เฟ้นรางวัล CSR Pitching Contest ปลุกพลังบุคลากร ตอบแทนสังคม เคียงข้างชุมชนยั่งยืน

Tag:

#CPF 
กองทัพบก-CP-CPF มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10
27 ก.ค. 2565
กองทัพบก-CP-CPF มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10

Tag:

#CPF 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x