เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
05 ม.ค. 2566
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้านำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร โชว์ผลสำเร็จนำร่องในกลุ่มไก่สดและหมูสด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วางเป้าหมายปี 2566 ขยายผลต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์กุ้ง         


นางสาว อรพรรณ มั่งมีศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักระบบมาตรฐานสากล  ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค นำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่สอดคล้องตามหลักการที่กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ(CODEX) และมาตรฐานไอเอสโอ(ISO) มาใช้ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สามารถสอบกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ โรงงานที่ผลิตสินค้า กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน โดยริเริ่มนำระบบการตรวจสอบย้อนกลับในรูปแบบดิจิทัล (CPF Digital Traceability) มาใช้ตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมา  

 

ในปี 2565 ซีพีเอฟ ร่วมกับ AXONS ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (Agri-Tech) ยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับ ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Traceability) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับด้านความถูกต้องของข้อมูลอย่างกว้างขวางในหลายธุรกิจ เช่น การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชน ฯลฯ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว มาใช้ในผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟทุกรายการ ซึ่งเริ่มในผลิตภัณฑ์กลุ่มไก่สดและหมูสด และในปี 2566 ซีพีเอฟมีแผนขยายผลสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งสด และผลิตภัณฑ์ปรุงสุก โดยจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป   

  

"เรานำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code) ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาของสินค้าแล้ว ยังสามารถทราบข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รวมถึงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ"   นางสาวอรพรรณ กล่าว  


นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้ใช้ระบบ Blockchain Traceability เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค มั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยอาหาร รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า มุ่งสู่การมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารตามเป้าหมายโลก./

กิจกรรมอื่น ๆ
CPF - SCG ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
22 มี.ค. 2566
CPF - SCG ร่วมยกระดับมาตรฐานอาคารเขียว และนำนวัตกรรมก่อสร้าง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จับมือสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ซีพี - ซีพีเอฟ จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ จากแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผา 100%
14 มี.ค. 2566
ซีพี - ซีพีเอฟ จัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ จากแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผา 100%
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืน หนุนผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมลดโลกร้อน
03 มี.ค. 2566
ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ยั่งยืน หนุนผู้บริโภคใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมลดโลกร้อน
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
08 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x