เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
12 มี.ค. 2563
ซีพีเอฟ จับมือศูนย์ FLEC ยกระดับชีวิตแรงงานประมง ต่อเนื่องปีที่ 5

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา (FLEC) เดินหน้าให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงต่างด้าว และครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ และการละเมิดสิทธิของแรงงานจากการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมง

 

นางสาวนาตยา เพชรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะกรรมการศูนย์ FLEC กล่าวว่า ในปี 2562 ศูนย์ FLEC ได้รณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม และ พรก.การทำงานของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ ให้แก่แรงงานประมง และแรงงานต่อเนื่องจำนวน 742 ราย

 

นอกจากนี้ ศูนย์ FLEC ได้ต่อยอดกิจกรรมของศูนย์ สู่การสร้างอุตสาหกรรมประมงไทยให้ยั่งยืน ด้วยการร่วมกับซีพีเอฟให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกับแกนนำแรงงาน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนแรงงาน รวมถึงส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานและครอบครัว ภายใต้โครงการ เช่น โครงการศูนย์พยาบาล และคัดกรองโรคเบื้องต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามีแรงงานเข้ารับบริการ 291 ครั้ง โครงการกล่องยาประจำเรือ เข้าถึงเรือประมง 57 ลำ ชาวประมง ทั้งไทยและต่างด้าว 1,499 ราย และโครงการหน่วยให้บริการวางแผนครอบครัวผู้ปกครองเด็กและแรงงานประมง

 

ด้านการศึกษาของลูกหลานประมงต่างด้าวของศูนย์ FLEC มีผู้ปกครองสนใจและส่งเด็กเข้าเรียนที่ศูนย์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 30 คนต่อปี  เด็กมากกว่า 90% สามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการโดยมีวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา ในปี 2562 มีเด็กเข้าเรียนทั้งหมด 60 คน

 

ในปี 2563 ศูนย์ FLEC มีเป้าหมายในการพัฒนาแรงงานต่างด้าวให้เป็นอาสาสมัครผู้ช่วยนักกฎหมาย  เพื่อทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ และเครือข่ายทนายความ เพิ่มความรู้เรื่องผลกกระทบจากการใช้สารเสพย์ติดเข้าไปในชุดความรู้ความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง ลดอุปสรรคในการศึกษาต่อของลูกแรงงานข้ามชาติ และสร้างการมีส่วนร่วมของแรงงานต่อการร่วมจัดการขยะจากทะเลและในชมชนที่อยู่อาศัย

 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายสนับสนุนศูนย์ FLEC เพื่อแก้ปัญหาแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค

 

ในปี 2562 ซีพีเอฟ ได้เล็งเห็นความสำคัญกับการจัดการขยะในทะเล จึงได้สนับสนุนวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้กับแรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือจากแรงงานประมงในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลอย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนวิทยากรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงนำลูกของแรงงานต่างด้าวไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์สงขลา และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หาดสมิหลา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวที่มีความหลากหลาย และตระหนักถึงการรักษาความสะอาด

 

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา เกิดจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน ประกอบด้วย องค์กรสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และ ซีพีเอฟ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมงและครอบครัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กำหนดระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ( ปี 2559-2563 )

Tag: #CP #Foods #FLEC 
กิจกรรมอื่น ๆ
18 ก.พ. 2564
ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเอื้ออาทรและแบ่งปัน สานต่อ“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ปีที่ 10

Tag:

#fund #for #elderly 
17 ก.พ. 2564
มช. ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ ดันงานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG
17 ก.พ. 2564
ซีพีเอฟ ปลื้ม ฟาร์มวังสมบูรณ์ ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เป็นรายแรกของไทย
11 ก.พ. 2564
ซีพี- ซีพีเอฟผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ระลอกใหม่
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x