เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
30 เม.ย. 2563
ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2562 ระดับเหรียญทองของเอเซีย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเหรียญทอง 2 รางวัล ด้านการรายงานความโปรงใสในห่วงโซ่อุปทานและด้านผลกระทบต่อชุมชนและการช่วยเหลือสังคม และรางวัลเหรียญเงิน การรายงานเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการลดผลกระทบ ตอกย้ำความโปรงใสและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 


นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ส่งรายงานความยั่งยืนเข้าชิงรางวัลและเป็นเกียรติกับบริษัทฯ อย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลก ขณะเดียวยังทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


“ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องควบคู่กับคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่า คงอยู่ ตลอดจนต้องการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในรายงานความยั่งยืนอย่างเหมาะสม โปรงใส ด้วยความรับผิดชอบ” นายวุฒิชัย กล่าวและเสริมว่า ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของบริษัทฯยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 11 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย 


รายงานความยั่งยืนปี 2562 ของ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ Gold class (ที่ 1) ประเภท Asia's Best Supply Chain Reporting ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างโปร่งใสและรายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงภายในห่วงโซอุปทานอย่างดีเยี่ยม


รางวัล Gold class (ที่ 1) ประเภท Asia's Best Community Reporting ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านการดำเนินงานกับชุมชน สามารถรายงานผลกระทบต่อชุมชนและผลจากการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างดีเยี่ยม และรางวัล Silver class (ที่ 2) ประเภท Asia's Best Environmental Reporting เป็นรางวัลสำหรับการรายงานและสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงสามารถรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทในประเด็นที่สำคัญได้อย่างดี


ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 461 ฉบับ รายงานความยั่งยืนจาก 16 ประเทศในเอเซีย ที่มีการส่งเข้าประกวดผลงาน และ ASRA ได้คัดเลือกผู้เข้ารอบเหลือ 80 บริษัท จาก 13 ประเทศ เพื่อเข้ารับรางวัลใน 19 สาขา ในปีนี้มีเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้มีการเลื่อนการประกาศผลออกมาในรูปแบบของการถ่ายทอดสดแบบ Live Broadcasting จากประเทศสิงคโปร์ ในงานนี้ มีนักธุรกิจชั้นนำกว่า 200 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจาก 15 ประเทศ ร่วมในรับชมการถ่ายทอดครั้งนี้   


ในภาวะวิกฤตโรคระบาดขณะนี้ ที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งรายงานความยั่งยืนจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและรายงานการบริหารงานขององค์กรด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม ความเสี่ยง และโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี


นายราเจส ชาบารา กรรมการผู้จัดการ CSRWorks International และเป็นผู้ก่อตั้ง ASRA กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสัญาณเตือนสำหรับธุรกิจ รัฐบาล และสังคม ให้ร่วมมือกันสร้างแนวทางการทำงานแบบยืดหยุ่นร่วมกัน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร


รางวัลที่ ซีพีเอฟ ได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯมีความเป็นผู้นำการรายงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย


ASRA เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับที่สุดด้านการรายงานความยั่งยืน และมีการยกระดับคุณภาพของรายงานอย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนความสามารถการแข่งขันของบริษัทในเอเซียให้มีความแข่งแกร่ง.

กิจกรรมอื่น ๆ
21 ต.ค. 2563
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสังคมแห่งความกตัญญูและเกื้อกูล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

Tag:

#cpf 
09 ต.ค. 2563
ก.ทรัพยากรฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ อบก. ลงนามบันทึกความร่วมมือ หนุนเครือซีพี-ซีพีเอฟ สร้างโลกสีเขียว

Tag:

#cpf 
25 ก.ย. 2563
"ร้านอิ่มสุข ปลูกอนาคต" โรงเรียนบ้านกระเทียม สร้างความมั่นคงทางอาหารจากโรงเรียน สู่ชุมชน
04 ก.ย. 2563
ซีพีเอฟ สนับสนุนพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

Tag:

#cpf #csr 
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ แและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x