เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
DJSI คัดเลือก ซีพีเอฟ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนเป็นปีที่ 8
10 ธ.ค. 2565
DJSI คัดเลือก ซีพีเอฟ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนเป็นปีที่ 8

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างผลงานความยั่งยืนโดดเด่น 6 สาขา ด้านนวัตกรรม สิทธิมนุษยชน บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและโภชนาการ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และความปลอดภัยของข้อมูลในการประเมินและคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นปีที่ 8 ตอกย้ำมาตรฐานความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในปีนี้ ซีพีเอฟมีผลงานที่โดดเด่นทั้งสามมิติหลักของความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีคะแนนเต็ม 100 ด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) สุขภาพและโภชนาการ (Health and Nutrition) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) และ ความปลอดภัยของข้อมูล/ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความพร้อมใช้งานของระบบ(Information Security/Cyber Security and System Availability) สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค พันธมิตรคู่ค้าและพนักงาน 


ด้านมิติสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบของไบโอแก๊ส (Biogas) พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทุกรูปแบบทั้งโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rootop) โซล่าร์ฟาร์ม (Solar Farm) และโซล่าร์บนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) 


ขณะที่มิติด้านสังคม บริษัทมีความโดดเด่นในหัวข้อการปฏิบัติดูแลแรงงานที่ดี รวมไปถึงหัวข้อด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมาจากความตั้งใจและเป้าหมายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งองค์กรและถ่ายทอดให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอย่างไม่หยุดยั้งสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับโลก 


“การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI มาตลอด 8 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตลอดห่วงโซ่อุปทานในทุกกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนธุรกิจสู่เป้าหมาย ครัวของโลกที่ยั่งยืน” นายประสิทธิ์ กล่าว  


ผลคะแนนที่ซีพีเอฟได้รับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความพยายามของทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน CPF Sustainability in Action 2030 อย่างแท้จริง รวมถึงการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายและความจำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 โดยส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และความสำเร็จตามเป้าหมายยกเลิกการใช้ถ่านหินในปี 2565 เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับประชาคมโลกปกป้องพื้นที่ทางบกและทางทะเลของโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่ในปี 2030./


กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ จับมือ นิชิเร คู่ค้าญี่ปุ่น ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
29 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟ จับมือ นิชิเร คู่ค้าญี่ปุ่น ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซีพีเอฟช่วยเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้ง เดินหน้า “ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” ปีที่ 20
17 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟช่วยเกษตรกรก้าวผ่านวิกฤตภัยแล้ง เดินหน้า “ปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตรกร” ปีที่ 20
ซีพีเอฟ  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 100 %  เดินหน้าฟาร์มต้นแบบ RE 100 - รถยนต์ไฟฟ้า EV
12 พ.ค. 2566
ซีพีเอฟ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 100 % เดินหน้าฟาร์มต้นแบบ RE 100 - รถยนต์ไฟฟ้า EV
ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาสุกรในภูมิภาคกดดันผลประกอบการซีพีเอฟ
12 พ.ค. 2566
ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และราคาสุกรในภูมิภาคกดดันผลประกอบการซีพีเอฟ
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x