เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
21 ต.ค. "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟร่วมปลูกจิตสำนึก รักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
21 ต.ค. 2565
21 ต.ค. "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" โรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟร่วมปลูกจิตสำนึก รักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำต้นไม้ ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) และฝุ่น PM 2.5


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศ พร้อมทั้งติดตามดูแลการเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 พนักงานของโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟได้ร่วมกันดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้


ผู้บริหารและจิตอาสาซีพีเอฟ โรงงานคัดไข่และแปรรูปไข่บ้านนา จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ โดยได้นำเปลือกไข่บดที่เหลือจากกระบวนการผลิต และนำมาทำเป็นปุ๋ยมาใส่บำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ของโรงงาน อาทิ ต้นหูกระจง จำนวน 70 ต้น ต้นลีลาวดี40 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีการนำเปลือกไข่บดกระจายให้เกษตรกรในพื้นที่ไปหมักทำปุ๋ย หรือนำไปผสมเตรียมดินเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ โรยที่โคนต้นไม้ ช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี ช่วยปรับปรุงโครงงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และเป็นการตัดวงจรการนำเปลือกไข่ไปทิ้งสู่หลุมฝังกลบ (Waste to Landfill) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action


ด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำพนักงานช่วยกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โรงงาน ทั้งต้นประดู่ มะค่า สัก มะม่วง สะเดา และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทำกิจกรรมดูแลและบำรุงต้นไม้ ที่ปลูกในพื้นที่ของโรงงานเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกต้นไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม และปลูกซ่อมต้นที่ตาย เช่นเดียวกับโรงฟักไข่โชคชัย ธุรกิจไก่พันธุ์ ไก่เนื้อ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยพนักงานได้ช่วยกันดูแลและบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น และไม้ผล อาทิ ประดู่ มะค่าโมง พะยูง รวมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เป็นต้น


นอกจากโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟที่จัดกิจกรรมดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้แล้ว ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ภายใต้โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน อาทิ ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ตำบลท่าพริก จังหวัดตราด และ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รวมทั้งได้จ้างงานชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ดูแลและเพาะกล้าไม้เพื่อให้เป็นกล้าที่แข็งแรงก่อนที่จะนำไปปลูก เพื่ออนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าสัก และยังได้นำกล้าไม้ที่เพาะกระจายให้กับพนักงานเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตัวเอง ผ่านการดำเนินโครงการ"กล้าจากป่า พนาในเมือง" โครงการแจกกล้าไม้ให้พนักงานเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตัวเอง ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมติดตามผลการเติบโตเพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับการประเมินผลการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการ "กล้าจากป่า พนาในเมือง(กทม.)" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและกทม.เพื่อสร้างกทม. ให้เป็นเมืองสีเขียว


ซีพีเอฟ มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ครัวของโลกที่ยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่า คงอยู่ และได้ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรด้วยการลงมือทำ รวมไปถึงการส่งเสริมความตระหนักให้พนักงานเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้และต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน ./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
08 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน
18 ม.ค. 2566
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”  ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย
11 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย

Tag:

#CPF 
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
05 ม.ค. 2566
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x