เกี่ยวกับซีพีเอฟ
เกี่ยวกับซีพีเอฟ
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบนมาตรฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
เกี่ยวกับซีพีเอฟ สำหรับบุคลากร
ธุรกิจ
ธุรกิจ ซีพีเอฟ
ซีพีเอฟมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้
ภาพรวมธุรกิจ
บรรษัทภิบาล
บรรษัทภิบาล
พัฒนาการความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโต ทางธุรกิจและเติมเต็มความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมในระยะยาวอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
our mision
สารถึงผู้ถือหุ้น
บริษัทยังคงพยายามอย่างเต็มกำลังในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยความใส่ใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ความยั่งยืน
ความยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้าง “ศักยภาพและโอกาสการเติมโต“ สู่ “การสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน“
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
sustainability
ซีพีเอฟกับความยั่งยืน
ซีพีเอฟขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่“
สื่อเผยแพร่
สื่อเผยแพร่
ศูนย์ข่าวสารซีพีเอฟ นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมทั้งความยั่งยืน นวัตกรรม ข่าวสารอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ
สื่อเผยแพร่
media-center
สื่อเผยแพร่
ติดตามข่าวสารล่าสุด และเรื่องราวดีๆ จากซีพีเอฟได้ที่นี่
THAI
CPF รับรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”
04 พ.ย. 2565
CPF รับรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards”


ตอกย้ำต้นแบบองค์กรส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ  จาก องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women  สะท้อนความโดดเด่นของบริษัทฯ ที่บริหารจัดการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการเคารพความแตกต่างหลากหลาย และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ รับรางวัลในงานประกาศรางวัลจัดขึ้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า การได้รับรางวัล “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ในสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ จาก UN Women เป็นผลจากการดำเนินงานและมีการปฏิบัติด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย Diversity and Inclusion (D&I)  เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของพนักงานในองค์กร  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกรุ่น ได้สามารถพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความเป็นผู้นำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 

“ซีพีเอฟ ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรธุรกิจที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนผลสำเร็จของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศและหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีตลอดทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความแตกต่างจะช่วยสร้างสรรค์คุณค่าและเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น “ครัวของโลก” บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเติบโตยั่งยืนไปพร้อมกัน ซึ่งตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN SDGs)” นางสาวพิมลรัตน์กล่าว 

บริษัทฯ แสดงจุดยืนในเรื่องของการส่งเสริมความหลากหลายในองค์กรวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ความเสมอภาค การบริหารความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่าง ผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร และริเริ่มโครงการในรูปแบบต่างๆ  อาทิ การบริหารค่าตอบแทนและให้โอกาสความก้าวหน้าแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ การปรับปรุงสวัสดิการที่ยืดหยุ่นตามความหลากหลายของพนักงาน การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ผ่านโครงการเถ้าแก่โดยเปิดเวทีให้ลงมือทำธุรกิจจริง การจัดตั้งชมรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิดและจัดกิจกรรมตามความสนใจ รวมไปถึงการจัดตั้งชมรม LGBTQ+  การจัดห้องให้นมบุตรที่ถูกสุขอนามัยในสถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคู่กับองค์กร  โดยซีพีเอฟยังได้นำหลักการนี้ไปใช้กับกิจการในต่างประเทศ และได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจตลอดจนเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินงานบนพื้นฐานเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เพื่อร่วมยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่มาตรฐานสากล

การประกาศรางวัล  UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ในปีนี้ มีองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีการดำเนินการเพื่อความเท่าเทียมทางเพศกว่า 500 บริษัทจาก 19 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือก 

ในปีนี้  ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัลด้านสิทธิมนุษยชนจากองค์กรระดับประเทศและระดับภูมิภาค อาทิ รางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Human Rights Award 2022) จากกระทรวงยุติธรรม และรางวัล HR Asia Best Companies to work for in Asia 2022 หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2022" จากนิตยสาร HR Asia  และคว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold ด้านสิทธิมนุษยชน ใน "รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย" จากเวที ASRA 2021 อีกด้วย./

กิจกรรมอื่น ๆ
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
08 ก.พ. 2566
ซีพีเอฟ หนุน BCG โมเดล ขับเคลื่อนใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล รับเทรนด์โลก
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน
18 ม.ค. 2566
"CEO ซีพีเอฟ" ประกาศความสำเร็จยกเลิกใช้ถ่านหิน 100% กิจการในไทย พร้อมเปิดโรดแม็ป Net – Zero ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Tag:

#CPF 
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”  ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย
11 ม.ค. 2566
ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท-JCC หนุน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ร.ร.เวียงห้าววิทยา จ. เชียงราย

Tag:

#CPF 
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
05 ม.ค. 2566
CPF โชว์ผลสำเร็จนำ "Blockchain"ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบอาหารปลอดภัย
cpfworldwide.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน (เรียนรู้เพิ่มเติม)
x